جنگ خاموش علیه شورا! – احمد بابائی

جمهوری اسلامی چه با اتکا به نیروی سرکوب و چه با استفاده از عوامل و سرسپردگانش، به اعتراضات کارگری و تشکلهای کارگری و فعالین و رهبران آن حمله می برد. مجتمع نیشکر هفت تپه با اتکا به رای آزاد کارگران در مجامع عمومی، شورای مستقل کارگری تشکیل داد. در مملکتی که بعد از سرکوب شوراها […]

ادامه مطلب