درباره‌ی انفعال تهران – حسن مرتضوی

شورای هماهنگی معلمان آماری را از میزان شرکت آموزگاران در تحصن سراسری کشور منتشر کرده است که در نوع خود جالب است. در این آمار مشخص است که حضور شهرستان‌های دور از مرکز بسیار چشمگیرتر از خود مرکز بوده است. تهران به عنوان پایتخت عملا در این حرکت عمومی شرکت نداشت و این از یک […]

ادامه مطلب

رشد مبارزۀ طبقاتی، شکست توطئۀ حکومتی ، درسهای تاریخی! – آذر ماجدی

“تاریخ تاکنونی تمام جوامع، تاریخ مبارزه طبقاتی است…  .در یک کلام تحت ستم و ستمگر در یک تقابل دائمی با یکدیگر بوده اند، یک جنگ بعضا پنهان و بعضا آشکار را به پیش برده اند… .” این حکم را مارکس و انگلس ۱۷۰ سال پیش در مانیفست کمونیست به نگارش درآوردند و از آن زمان […]

ادامه مطلب