اعلامیه حزب حکمتیست فراخوان به مردم شهرهای اهواز و شوش! اسماعیل بخشی باید آزاد شود! کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه به اعتصاب و اعتراض گسترده شما چشم دوخته اند!

کارگری

اعتصاب و اعتراض نیشکر هفت تپه و گروه ملی فولاد اهواز روزهای حساس و تعیین کننده ای را از سر میگذراند. کارگران فولاد و نیشکر بارها کارگران و مردم اهواز، شوش، خوزستان و سراسر ایران را به حمایت فراخوانده اند. جمهوری اسلامی با جنگ فرسایشی علیه اعتصاب، آوردن نیروی سرکوب، حمله به صف اعتراض کارگران، دستگیری فعالین و پرونده سازی امنیتی علیه نمایندگان کارگران و تهدیدهای مکرر، تلاش دارد این جنبش شکوهمند کارگری را سرکوب کند. شواهد نشان میدهد پرونده سازی توطئه گرانه علیه اسماعیل بخشی در جریان است. سرکوب این دو اعتصاب کل جامعه را بعقب میبرد. این سیاست و تاکتیک رژیم را باید آگاهانه و بفوریت درهم شکست.

کارگران و مردم آزادیخواه اهواز و شوش!

ضروری و حیاتی است به فراخوان مُکرر کارگران نیشکر و صنایع فولاد برای حمایت از اعتصاب و خواستهایش پاسخ مثبت دهیم. ما همراه با کارگران فولاد و هفت تپه؛ کارگران صنایع مختلف، معلمان و اساتید در مراکز آموزشی و دانشگاهها، دانشجویان و دانش آموزان، کارگران حمل و نقل و اتوبوسرانی و مراکز مختلف کار را به اعتصاب حمایتی دعوت میکنیم. ما زنان و مردان آزادیخواه شوش و اهواز، خانواده های کارگری و جوانان پیشرو و عموم مردم حق طلب را به شرکت در صفوف اعتراض کارگران هفت تپه و فولاد اهواز و گسترش اعتراضات کارگری جاری به جنبش همه گیر و کوبنده همه مردم این شهرها فرامیخوانیم.

کارگران و مردم آزادیخواه خوزستان!

کارگران فولاد شعار دادند که “خوزستان میمیرد، ذلت نمی پذیرد”! کارگر فولاد و نیشکر هفت تپه نماینده اعاده حُرمت انسانی و جنبش ضد ذلّتی است که جمهوری اسلامی و کارفرماها و نیروی سرکوب شان به کارگران و مردم تحمیل کردند. بیش از هرجا از مردم شهرهای خوزستان و بویژه کارگران صنایع مختلف و فرهنگیان انتظار میرود که به فراخوان کارگران فولاد پاسخ مثبت دهند و در هماهنگی با کارگران این دو مجتمع دست به اعتصاب حمایتی و اعتراض جمعی بزنند.

کارگران سراسر کشور!

پیام مهم کارگران فولاد و هفت تپه مبنی بر “کارگران ایران، اتحاد اتحاد!”، نیازمند پاسخی شایسته است. از فعالین کارگری و کارگران پیشرو در صنایع و شهرهای مختلف انتظار اینست که دست به اقدامات عملی در حمایت از اعتصاب و خواستهای کارگران فولاد و نیشکر هفت تپه بزنند و با ابتکارات مختلف از جمله اعتصاب حمایتی جنبش همبستگی و اتحاد کارگری را تقویت کنند. برای آزادی اسماعیل بخشی و سپیده قلیان و در دفاع از خواستهای کارگران فولاد و هفت تپه و همراه با آنان متحدانه اعتراض کنیم!  

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری- حکمتیست

۵ آذر ١٣٩٧-  ٢۶ نوامبر ٢٠١٨