شلوار سفید اثر: یاشار کمال ترجمه: هیرش مجیدنیا

”همه معرفتی که در جهان نهفته است، ارزش اشک های یک کودک را ندارد!”فئودور داستایوفسکی “در شهر بی خیابان می بالنددر شبکه مورگی پس کوچه و بن بستآغشته دود کوره و قاچاق و زردزخمقاب رنگین در جیب و تیرکمان در مشتبچه های اعماق، بچه های اعماق باتلاق تقدیر بی ترحم در پیش ودشنام پدران خسته […]

ادامه مطلب