تمایلات ارتجاعی در پس مسئله “زبان مادری” – سمکو نوری

قبلا و برای جلوگیری از سوء استفاده باید گفت کسی با اموزش زبان مشکلی ندارد. اما مسئله به این سادگی نیست چون در جنبشهای سیاسی تلاشهای دیگری در ارتباط با این حقوق در کار است. این بحث میتواند ورودیهای زیادی داشته باشد و به مسائل گسترده ای نیز مربوط شود، اما من، از یکی از […]

ادامه مطلب