در حسرت ديدار با پمبئو چند كلمه در مورد مصاحبه كيان آذر با مصطفي صابر تحت عنوان از نگاه چپ

مقالات

حقيقتا اين مصاحبه مي بايست اسمش از نگاه راست مي بود نه چپ.

قبل از هر چيز من شخصا چند سال است هيچ مقاله اي از مصطفي صاير را نخوانده ام و هيچ برنامه تلويزيوني اش را هم نگاه نكرده ام . در جريان جنبش ارتجاعي ٨٨ دو شو تلويزيوني مصطفي تحت عنوان روز شمار انقلاب را نگاه كردم ديگر براي من كافي بود تا بي ربطي نظرات مصطفي صابر به كمونيسم و كارگر ثابت شود،
در شرايطي كه جامعه ايران در آستانه يك انفجار اجتماعي عظيمي قرار گرفته است ، در شرايطي كه طبقه كارگر ايران ، زنان، جوانان ، معلمان، بازنشستگان هر روز در گوشه اي از ايران رژيم اسلامي را به چالش ميكشند ، در شرايطي كه خطر قدرت گيري چپ در جامعه ايران غرب و احزاب بورژوايي را به تكاپو انداخته است . در شرايطي كه راست پرو غرب با همكاري آمريكا براي بدست گرفتن قدرت در ايران بعد از جمهوري اسلامي و ممانعت از شكل گيري يك قطب چپ دارد آلترناتيو خود را در معرض جامعه قرار ميدهد، در شرايطي كه رژيم جنايتكار ترامپ كه از دشمني اش با چپ و هر نوع آزاديخواهي از هيچ تلاشي دريغ نمي كند ، مهرها و رهبران اردوي راست را يكي پس از ديگري ملاقات مي كنند و با آنها عكس مي گيرند و آنها را متحد ميكنند. در شرايطي كه احزاب قومي و ناسيوناليست كرد وعده اسكورت رضا پهلوي تا شهر بانه را ميدهند. مصطفي صابر يكي از كادرهاي بالاي حزب كمونيست كارگري در يك شو تلويزيوني تحت عنوان از نگاه چپ به ملاقات مسيح علي نژاد با پمبئو پرداخته است . مصطفي در اين شو تلويزيرني نه تنها از ملاقات مسيح علي نژاد دفاع مي كند بلكه افشاگري از راست پرو غرب ، احزاب اپوزيسيون راست را قرار گرفتن در كنار جمهوري اسلامي و شريعتمداري ميداند. صابر ميگويد چپي كه از اپوزيسيون راست رضا پهلوي ، مجاهدين، احزاب قومي كرد حزب دمكرات و سازمان عبدالله مهتدي كه هنوز صندلي در قدرت ندارد طرح ترور كمونيست ها را دارد و حزب مصطفي صابر هم عليه آنها اطلاعيه داده است ، و آلترناتيو آنها افشا گري ميكند چپ سنتي است ، عقب افتاده است و در كنار جمهوري اسلامي قرار مي گيرند،چونكه آنها هم اپوزيسيون جمهوري اسلامي هستند فعلا سرنگوني جمهوري اسلامي مهم است . او در ادامه مي گويد حزب كمونيست كارگري حزبي مدرن امروزي است و به همين خاطر اپوزيسيون اپوزيسيون نميشود ، درست عين حميد تقوايي كه نمي خواست با موسوي و كروبي كشتي بگيرد. موضوع مصطفي صابر كاملا موضوع راست و پروغربي است . ربطي به كمونيسم و كارگر ندارد. هر كسي حتي چپ هم نباشد متوجه اين هست كه قطب راست و چپ جامعه نمايندگي جنبش خود و اهداف خود و پرچم و افق خود را ميكنند، اتخاد احزاب راست و ملاقات با روساي دولت آمريكا براي شكل دادن به يك آلترناتيو راست است .به مصطفي صابر بايد فهماند كه راست جامعه سرسوزني سرسازش با كارگر و منفعت كارگر ندارد، و در تقابل آشكار با چپ و هر نوع آزديخواهي است . تجربه كردستان عراق را داريم. احزاب ناسيوناليست كرد در ايران بودند ، مردم معترض رژيم عراق را از شهرهاي كردستان بيرون كردند و دهها شورا و ارگان رهبري كننده درست كردند ، منصور حكمت در نوشته تخطئه انقلاب عبدالله مهتدي مي گويد كه چونكه مردم كردستان عراق و در راس آنها طبقه كارگر اهداف خود را از هژمني آمريكا جدا نكرد احزاب ناسيوناليست كرد صاحب قدرت شدند، در ايران هم پيشروي چپ در گرو افشاگري و پس زدن هر نوع آلترناتيو طبقات ديگر است.
منصور حكمت در اين باره در إنترناسيونال هفتگي شماره ٦٦
١٩ مرداد ١٣٨٠ مي گويد

همه فعاليت حزب کمونيست کارگرى معطوف به جداکردن مردم ايران از هر آلترناتيو و خط مشى بورژوايى و سوق دادن آنها به يک موضع چپ و انقلابى در تحولات سياسى جارى ايران است. شاخص پيشروى چپ در برابر راست در جنبش اعتراضى عليه رژيم اسلامى، بالا رفتن انتظارات مردم و نپذيرفتن نقطه سازشهايى است که هيات حاکمه و اپوزيسيون بورژوايى قدم به قدم جلوى مردم قرار ميدهند. دوم خرداد يکى از اينها بود. مردم نهايتا تن ندادند. جنبش ملى اسلامى احتمالا هنوز چند فرمول ديگر براى همزيستى مردم با يک رژيم اسلامى اصلاح شده در آستين دارد. اينها را بايد يک به يک منزوى کرد. اپوزيسيون بورژوايى بيرون حکومت در مقطعى وارد صحنه خواهد شد تا نقطه نعادلهاى جديدى که متضمن حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان پيروزى جنبش مردم جا بزند. ما بايد مدام مردم را به فراتر رفتن از اين چهارچوبها فرا بخوانيم. ما بايد بعنوان سخنگويان و مناديان “نه” بزرگ مردم به کليت استبداد و استثمار و تبعيض و ارتجاع در صحنه سياسى ايران ظاهر بشويم.
جالب است مصطفي صابر براي توجيهه راست روي هايش از منصور حكمت هم اسم مي برد، درست بر خلاف منصور حكمت كاري به اهداف و آلترناتيوهاي ديگر ندارد ميخواهد آنها را راديكال كند،
به نظر من اين شو تلويزيوني و دفاع مصطفي صابر از مسيح علي نژاد و هذيان گويي او عليه چپ ، به خطر انداختن جوانان در خيابان هاي سنندج و پخش شعار نويسي در دنياي مجازي خريدن مقبوليت پيش اين اردو ي راست است ، ميخواهد بگويد متمدن هستند ، امروزي هستند ، مثل بقيه چپ ها تقابلي با غرب و اردوي راست ندارند . و نفوذ هم دارند، مصطفي صابر در حسرت ملاقات با پمبئو است ، خودش را شايسته تر از مسيح علي نژاد براي اين ملاقات مي داند،