در حسرت دیدار با پمبئو چند کلمه در مورد مصاحبه کیان آذر با مصطفی صابر تحت عنوان از نگاه چپ

مقالات

حقیقتا این مصاحبه می بایست اسمش از نگاه راست می بود نه چپ.

قبل از هر چیز من شخصا چند سال است هیچ مقاله ای از مصطفی صایر را نخوانده ام و هیچ برنامه تلویزیونی اش را هم نگاه نکرده ام . در جریان جنبش ارتجاعی ٨٨ دو شو تلویزیونی مصطفی تحت عنوان روز شمار انقلاب را نگاه کردم دیگر برای من کافی بود تا بی ربطی نظرات مصطفی صابر به کمونیسم و کارگر ثابت شود،
در شرایطی که جامعه ایران در آستانه یک انفجار اجتماعی عظیمی قرار گرفته است ، در شرایطی که طبقه کارگر ایران ، زنان، جوانان ، معلمان، بازنشستگان هر روز در گوشه ای از ایران رژیم اسلامی را به چالش میکشند ، در شرایطی که خطر قدرت گیری چپ در جامعه ایران غرب و احزاب بورژوایی را به تکاپو انداخته است . در شرایطی که راست پرو غرب با همکاری آمریکا برای بدست گرفتن قدرت در ایران بعد از جمهوری اسلامی و ممانعت از شکل گیری یک قطب چپ دارد آلترناتیو خود را در معرض جامعه قرار میدهد، در شرایطی که رژیم جنایتکار ترامپ که از دشمنی اش با چپ و هر نوع آزادیخواهی از هیچ تلاشی دریغ نمی کند ، مهرها و رهبران اردوی راست را یکی پس از دیگری ملاقات می کنند و با آنها عکس می گیرند و آنها را متحد میکنند. در شرایطی که احزاب قومی و ناسیونالیست کرد وعده اسکورت رضا پهلوی تا شهر بانه را میدهند. مصطفی صابر یکی از کادرهای بالای حزب کمونیست کارگری در یک شو تلویزیونی تحت عنوان از نگاه چپ به ملاقات مسیح علی نژاد با پمبئو پرداخته است . مصطفی در این شو تلویزیرنی نه تنها از ملاقات مسیح علی نژاد دفاع می کند بلکه افشاگری از راست پرو غرب ، احزاب اپوزیسیون راست را قرار گرفتن در کنار جمهوری اسلامی و شریعتمداری میداند. صابر میگوید چپی که از اپوزیسیون راست رضا پهلوی ، مجاهدین، احزاب قومی کرد حزب دمکرات و سازمان عبدالله مهتدی که هنوز صندلی در قدرت ندارد طرح ترور کمونیست ها را دارد و حزب مصطفی صابر هم علیه آنها اطلاعیه داده است ، و آلترناتیو آنها افشا گری میکند چپ سنتی است ، عقب افتاده است و در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرند،چونکه آنها هم اپوزیسیون جمهوری اسلامی هستند فعلا سرنگونی جمهوری اسلامی مهم است . او در ادامه می گوید حزب کمونیست کارگری حزبی مدرن امروزی است و به همین خاطر اپوزیسیون اپوزیسیون نمیشود ، درست عین حمید تقوایی که نمی خواست با موسوی و کروبی کشتی بگیرد. موضوع مصطفی صابر کاملا موضوع راست و پروغربی است . ربطی به کمونیسم و کارگر ندارد. هر کسی حتی چپ هم نباشد متوجه این هست که قطب راست و چپ جامعه نمایندگی جنبش خود و اهداف خود و پرچم و افق خود را میکنند، اتخاد احزاب راست و ملاقات با روسای دولت آمریکا برای شکل دادن به یک آلترناتیو راست است .به مصطفی صابر باید فهماند که راست جامعه سرسوزنی سرسازش با کارگر و منفعت کارگر ندارد، و در تقابل آشکار با چپ و هر نوع آزدیخواهی است . تجربه کردستان عراق را داریم. احزاب ناسیونالیست کرد در ایران بودند ، مردم معترض رژیم عراق را از شهرهای کردستان بیرون کردند و دهها شورا و ارگان رهبری کننده درست کردند ، منصور حکمت در نوشته تخطئه انقلاب عبدالله مهتدی می گوید که چونکه مردم کردستان عراق و در راس آنها طبقه کارگر اهداف خود را از هژمنی آمریکا جدا نکرد احزاب ناسیونالیست کرد صاحب قدرت شدند، در ایران هم پیشروی چپ در گرو افشاگری و پس زدن هر نوع آلترناتیو طبقات دیگر است.
منصور حکمت در این باره در إنترناسیونال هفتگی شماره ۶۶
١٩ مرداد ١٣٨٠ می گوید

همه فعالیت حزب کمونیست کارگرى معطوف به جداکردن مردم ایران از هر آلترناتیو و خط مشى بورژوایى و سوق دادن آنها به یک موضع چپ و انقلابى در تحولات سیاسى جارى ایران است. شاخص پیشروى چپ در برابر راست در جنبش اعتراضى علیه رژیم اسلامى، بالا رفتن انتظارات مردم و نپذیرفتن نقطه سازشهایى است که هیات حاکمه و اپوزیسیون بورژوایى قدم به قدم جلوى مردم قرار میدهند. دوم خرداد یکى از اینها بود. مردم نهایتا تن ندادند. جنبش ملى اسلامى احتمالا هنوز چند فرمول دیگر براى همزیستى مردم با یک رژیم اسلامى اصلاح شده در آستین دارد. اینها را باید یک به یک منزوى کرد. اپوزیسیون بورژوایى بیرون حکومت در مقطعى وارد صحنه خواهد شد تا نقطه نعادلهاى جدیدى که متضمن حفظ شالوده قدرت طبقاتى اش است را بعنوان پیروزى جنبش مردم جا بزند. ما باید مدام مردم را به فراتر رفتن از این چهارچوبها فرا بخوانیم. ما باید بعنوان سخنگویان و منادیان “نه” بزرگ مردم به کلیت استبداد و استثمار و تبعیض و ارتجاع در صحنه سیاسى ایران ظاهر بشویم.
جالب است مصطفی صابر برای توجیهه راست روی هایش از منصور حکمت هم اسم می برد، درست بر خلاف منصور حکمت کاری به اهداف و آلترناتیوهای دیگر ندارد میخواهد آنها را رادیکال کند،
به نظر من این شو تلویزیونی و دفاع مصطفی صابر از مسیح علی نژاد و هذیان گویی او علیه چپ ، به خطر انداختن جوانان در خیابان های سنندج و پخش شعار نویسی در دنیای مجازی خریدن مقبولیت پیش این اردو ی راست است ، میخواهد بگوید متمدن هستند ، امروزی هستند ، مثل بقیه چپ ها تقابلی با غرب و اردوی راست ندارند . و نفوذ هم دارند، مصطفی صابر در حسرت ملاقات با پمبئو است ، خودش را شایسته تر از مسیح علی نژاد برای این ملاقات می داند،