کفالت،وکالت،نامه سرگشاده! – کامران پایدار

مقالات

درپی صدوراحکام جنایتکارانه اعدام توسط  حکومت اوباش اسلامی باهدف سرکوب ومرعوب نمودن خیزش جاری رهبران وفعالین میدانی مبارزه، عده ای ازمترسکان ودلالان حرفه ای تحت عنوان نماینده و وکیل ومکلا ورهبران دول اروپایی که درکارنامه سیاه خود سابقه ۴۳ سال همراهی و مماشات وحمایت ازحکومت اوباش اسلامی رادرآستین دارند دراقدامی نمادین وریاکارانه با قصد لوث نمودن مبارزات وخیزش جاری ظاهراکفالت محکومین به اعدام رابرعهده گرفتند.اقدامی سرتاسر دروغ وفریبکارانه که سرسوزنی قدرت بازدارندگی نداشته است جزانحراف ولوث نمودن اصل قضیه.به دنبال نمایش بازی مضحک کفالت وکفیل تراشی اپوزیسیون راست پروغربی به همراه خانواده سلطنت طلبان دزد وجنایتکاروفراری،اینان نیزنمایش دیگری را تحت عنوان وکالت به شاهزاده سرگردان به اجرا گذاردند.علی کریمی که ازفوتبال وتوزیع آش نذری وامام حسین شروع نموده بود پس ازدیدارنمایشی وتبلیغاتی مضحک بامقامات دولت آلمان وگرفتن ویزای امریکا وسپس دردنیای خیال وخام اوهام وهذیانی خود به اتفاق شاهزاده نکبت پهلوی ومعصومه قمی دلال و ملیجک چند جانبه  حکومت اسلامی وشاه پرستان و…اعلام ائتلاف وهم نظری وصدورپیام مشترک خطاب به جنبش جاری کارگران وزحمتکشان وزنان وجوانان نمودند!البته این شگردها وترفندها برای انسانهایی که برای نان وآزادی وبرابری ورهایی ازگند وکثافت اسلام سیاسی و سرمایه داری و…به پا خاسته اند بیش ازحد زمخت و نخ نما وپوچ است.جوجه فوتبالیستی که با لگد زدن به توپ فوتبال وخوش رقصی دردنیای گانگسترها وباندهای مافیایی بازی فوتبال بدون کاروزحمتی توانسته بود میلیاردها تومان ثروت افسانه ای به جیب بزند.(درزمانیکه کارگربه دلیل ناتوانی ازتامین نان خانواده اش خودراحلق آویزمیکند)حالا دیگرامروزبا کرنش وخوش رقصی دربارگاه دول سرمایه داران اروپایی وامریکایی نقش آفرینی می کند،بیزنس می کند وپول انباشت.آقای علی کریمی با گنده گویی،با پررویی و گستاخی تمام که نهایت توهین به مبارزات کارگران وزحمتکشان درمسیرسرنگونی حکومت اسلامی است حالا که هنوزحکومت اسلامی هم گوربه گور نشده ایشان مدعی شده است برای دفاع از خاک مقدس میهن وبرای آزادی وآبادی و پرچم ایران فردا تمام وکمال به انتر منترخانواده شاهزاده پهلوی رای ووکالت میدهد.اگرایشان می خواهد به هرنرینه سالارشیر و خورشید نشانی وکالت بدهد به خودش مربوط است اما اگر قرار است این ادعا هاوکمپینهای دروغ وجعل حقایق را درمدیا ورسانه ها وفضای مجازی و…جاربزنند برای تحمیق وفریب اذهان خیزش جاری برای قاچاق نمودن خاندان کثیف پهلوی درصدرخیزش جاری و…البته ایشان کورخوانده اند وبه همراه شاهزاده اش بد جوری به کاهدان زده اند.مهره سرگردان دیگرحامد اسماعیلیون،خرده بورژوای مرفهی که زمانی یک پا درایران وپایی دیگردرکانادا وبیا و برویی داشت ازبد حادثه با سقوط هواپییمای اوکرائینی متاسفانه خانواده اش درطی این جنایت هولناک جان باختند.جنایتی هولناک که قلب هرانسان آزاده ای راآزرده است.حامد اسماعیلیون اندک اندک ازفردی دادخواه به رهبروسازمانگرکمپین هزاران نفری ساخته وپرداخته دول سرمایه داری امریکایی اروپایی ونیروهای اپوزیسیون راست تبدیل شد ایشان یکشبه سیاستمدارشدپلتیک آموخت ویک شب بعد احتمالا درخواب به ایشان الهام نازل شد برای آبادی و دموکراسی وحقوق بشروهمه این مزخرقات دهان پرکن و…تا فرصت تباه نشده هرچه زود تربه شاهزاده مذکردخیل ببندد.همه این بازیها وانترچرخانی محافل راست بورژوازی وخانواده بیکاره و انگل شاهزاده نه که پدیده تازه ای است بلکه همه اینها تقلاوترفندهایی حقیرومزورانه درمسیر سیاستهای رژیم چنجی وانقلاب مخملی سرمایه داری جهانی درمسیرسرکوب وانحراف خیزش رادیکال وچپ جاری است که بیش ازچهارماه است با شعارنه سلطنت نه رهبری،آزادی و برابری و… همچنان درمیدان واقعی مبارزه حضوردارد.این اولین وآخرین بار نیست که شاهزاده انگل وخانواده اش با ثروتها وپولهای دزدیده شده توسط ابوی منفورش همچنان درتلاش وتقلاو سناریو سازی برای آبادی وآزادی ایران با پرچم شیرنرنشان است.خوشبختانه تا امروزبه یمن آگاهی و هوشیاری کارگران زحمتکشان،زنان و جوانان رزمنده وهمه آحاد میلیونی به پا خاسته همه این ترفندهای جنایتکاران به سنگ خورده است.ازققنوس تا فرشگرد تا شورای مدیریت گذارو…تیر این اوباش بد جوری به سنگ لحد اصابت کرده است که حالا می خواهند با توسل به چهارتا سلبریتی وخواننده ومطرب ولوتی درباری به نان ونوایی برسندوائتلاف بسازند.دراین حال وهوای لق لق وکاسه لیسی و دروغ وعوام فریبی جایگاه حزب کمونیست کارگری هم هرروزبسیاربا مزه ودیدنی ترمی شودقدرت شگرف مبارزات جاری کف خیابان ومیدان واقعی مبارزات برعلیه حکومت جنایتکاراسلامی که با گذشت هرروز بیش از پیش صف بندیها و مرز انقلاب و ضد انقلاب را پولاریزه تروشفاف ترمیشود.حمید تقوایی رهبرحزب ح ک گ هم البته بیکار ننشسته ونامه سرگشاده ای خطا ب به متحدین خود نوشته است.تقوایی دردلنوشه خود درباره شاهزاده گفته است:گناه پدررانباید به پای پسر نوشت.ولی کسیکه اعتبارش راازخاندانش می گیرد وهمه کسانیکه به او اعتبار میدهند موظفند تکلیفشان رابا جنایات دوره پهلوی روشن کنند؟؟! تقوایی درجای دیگری به مسیح علینژاد ودیگر همدستان شاه پرستش می گوید:همراهی های اخیر شما با رضا پهلوی اعتراضات زیادی رادرفضای مجازی برانگیخته است!؟؟آقای تقوایی درجای دیگری می گوید :هدف انقلاب زن ،زندگی ،آزادی پایان بخشیدن به هرنوع دیکتاتوری است!؟؟

ازسخنان حمید تقوایی چنین برمی آید که ایشان بسیارنگران است ازاینکه حمایت وهمراهی عده ای اوباش وفاحشه های سیاسی وملیجک درباری ازشاهزاده اعتراضات زیادی رااز جانب نیروهای چپ و کمونیست درفضای مجازی بر علیه شاهزاده برانگیخته است.تقوایی نگران است که مبادا جنایتها وفساد ودزدیهای محمد رضا شاه آریامهربه پای فرزندش شاهزاده نوشته شود؟؟! گفته ها وادعاهای حمید تقوایی یک به یک ونعل به نعل ناشی ازعدم باورایشان وحزب متبوعش به انقلاب اجتماعی وراه حل سوسیالیستی وکارگری است.نامه های سرگشاده حزب توده وکیانوری درسالهای ۵۷ به خمینی،منتظری،خوئینی ها ودیگرسران جنایتکارتازه به دوران رسیده جمهوری اسلامی هم دراذهان زنده است وهم درآرشیوها موجود وقابل رجوع.این ادعاها وافاضات حمید تقوایی درادامه وتکرارهمان سیاستهای راست توده ایستی ونئوتوده ای  حزب ایشان برای تکرارتراژیک پنجاه وهفتی دیگراست.

زنده باد انقلاب کارگری

کامران پایدار

۳۰/۱۰/۱۴۰۱