نظام شورایی آلترناتیو یک طبقه و یک جنبش معین است نه همه طبقات و جنبشها! – سلام زیجی

( متن ترجمه شده سمینار آلترناتیو شورائی، و پرسش و پاسخ با سلام زیجی- بخش اول) رفیق آوات، اداره کننده شبکه اجتماعی “شورای هاوپشتی خه لکی کوردستان”: ضمن خوش آمدگوئی به مهمان این برنامه رفیق سلام زیجی دبیرشورای رهبری حزب سوسیالیست انقلابی، همچنانکه میدانید و پیشتر اعلام کرده بودیم سمینار امشب بحث شورا است. اطلاع […]

ادامه مطلب