بیانیه شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت در  ارتباط با اوضاع خطیر جاری

بیش از صد روز است که در دفاع از زندگی و مَعیشَت و کِرامَت انسانی مان در نبردی سخت بسر میبریم. قتل مهسا امینی آتشی زد بر خشم و نفرت ما مردم. در  دفاع از زندگی بر باد رفته و حرمت و کرامت انسانی مان به خیابان آمدیم اما با گلوله و زندان به ما […]

ادامه مطلب