پرسش نشریه کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر سه شنبه منتشر می شود
برای دریافت نشریه پرسش شماره 23 روی لینک کوتاه زیر کلیک کنید!http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/11/porsesh-number-23.pdf