در باره منشور اپوزیسیون ضد انقلابِ رضا پهلوی و شرکا – اطلاعیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

نشريات

از دهم فوریه که همایش گروهی از نیروهای بوژوازی ضد انقلاب در دانشگاه جرج تاون واشگتن برگزار شد، رضا پهلوی و هم پیمانانش وعده دادند تا پایان ماه فوریه منشور گذار از جمهوری اسلامی را رونمایی خواهند کرد. این وعده آنان، شور و شوق زیادی را در میان نیروهای اپوزیسیون راست افراطی ایجاد کرد. رسانه های بورژوازی به طور شبانه روز از تدوین منشور فوق حرف زدند و لحظه رونمایی آن را با بوق کرنا تبلیغ کردند. سرانجام پس از آنهمه جار و جنجال تبلیغاتی رسانه های بوژوازی، روز یکشنبه ۱۲ مارس (۲۱ اسفند) منشور سراپا ارتجاعی و ضد انقلابی اپوزیسیون راست افراطی با امضای رضا پهلوی و هم پیمانانش حامد اسماعیلیون، شیرین عبادی، مسیح علینژاد، نازنین بنیادی و عبدالله مهتدی منتشر شد. منشوری که شالوده آن یکسره در ساخت و پاخت و چانه زنی با دولت های غربی بنیان نهاده شده است تا طراحان آن بتوانند از بالای سر مردم، انقلاب توده های مردم ایران را ذبح و رژیم سرمایه داری دیگری را بر جان و هستی کارگران و زحمتکشان ایران تحمیل کنند. منشوری که با دست و دل بازی تمام، کوشیده است تا مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران را در پای مذاکره با دولت های غربی به سلاخی بکشاند.
این منشور آنچنان بی مایه است، که حتی شکاف در درون نیروهای راست از جمله سلطنت طلبان را تشدید کرد. اپوزیسیون دست راستی بوژوایی را ناامید و آنان را به شکوائیه از محتوای این منشور کشانید. بی مایگی و ناهمگونی مضمون و محتوای این منشور با خواست ها و مبارزات خیابانی توده های مردم ایران آنچنان عمیق است، که حتا امضا کنندگان منشور، پس از رونمایی از آن، هر کدام ساز خود را در تفسیر بندهای آن می زنند.
نویسندگان “منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی”، که پیش از این، همه توان خود را در گنجاندن نام سپاه پاسداران در لیست گروهای تروریستی گذاشته بودند، اکنون که منشور خود را رونمایی کرده اند، با وقاحت تمام همان نیروهای تروریست و آدمکُش سپاه پاسداران برایشان عزیز شده اند. تا جاییکه مجموعه مزدوران سپاه پاسداران را در وجود چند فرمانده جلاد و آدمکُش خلاصه کرده اند. آنان، با وقاحت تمام ارتش سرکوبگر جمهوری اسلامی را تطهیر و از ادغام سپاه تروریستی در ارتش سخن گفته اند. مدعیان هم پیمان با دول امپریالیسی، که با فریب و ریا نام “مهسا” را بر منشور خود نهاده اند، از هم اکنون نسبت به ارتش دست ساز جمهوری اسلامی ابراز وفاداری کرده و خواهان حفظ تام و تمام ارکان این ارتش سرکوبگر شده اند. غافل از اینکه جمهوری اسلامی از همان آغاز به قدرت رسیدن، با گماردن وابسته ترین نیروهای مزدور خود در رده های بالا و میانی ارتش سرکوبگر بازمانده از رژیم پادشاهی را همانند سپاه پاسداران به ارتشی مزدور، ایدئولوژیک و وفادار به خود تبدیل کرد.
منشور ارتجاعی و ضد کارگری ۶ نفره رضا پهلوی و هم پیمانان او، نه تنها کمترین ارتباطی به منافع کارگران و توده های زحمتکش ایران ندارد، نه تنها نشانی از حق و حقوق ملیت های تحت ستم ایران در آن گنجانده نشده است، بلکه تنظیم کنندگان آن، با سوار شدن بر مبارزات خیابانی زنان و توده های مردم ایران از هم اکنون در مقابل توده های تحت ستم و نیروی بزرگ کارگران و زحمتکشان صف آرایی کرده اند. طراحان منشور فوق، از آنجا که می دانند، منشورشان تنها پاسدار نظم طبقاتی، ستمگرانه و استثمارگرانه سرمایه داری حاکم بر ایران است، و باز از آنجا که بر این امر آگاهند که کارگران و توده های رنج و کار و زحمت، هرگز به چنین منشور ضد کارگری تن نخواهند داد، از هم اکنون با تطهیر ارتش و ادغام نیروهای مزدور و آدمکُش سپاه در ارتش سرکوبگر جمهوری اسلامی، خود را برای سرکوب کارگران و توده های مردم ایران در دوران پس از سرنگونی جمهوری اسلامی آماده می کنند.
منشور رضا پهلوی و شرکا، اگرچه از نظر کارگران و توده های مردمی که هم اینک در کارخانه و کف خیابان برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی مبارزه می کنند، محلی از اِعراب ندارد، با این همه باید در افشای این منشور ضد کارگری نیرو گذاشت و به توده های مردم ایران بیش از پیش نسبت به ماهیت ارتجاعی و اهداف ضد انقلابی منشور بورژوایی رضا پهلوی و شرکای آن هشدار داد.
شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی، درهم کوبیدن ماشین بوراکراتیک – نظامی سیستم سرمایه داری حاکم بر ایران و برقراری یک دولت کارگری – شورایی مبارزه می کند، کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان و عموم توده های مردم ایران را به هوشیاری در مقابل دسیسه های این منشور ضدانقلابی فرا می خواند و به سهم خود در افشای ماهیت این منشور ارتجاعی و تنظیم کنندگان آن پیگیرانه مبارزه می کند.
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
۱۵ مارس ۲۰۲۳ (۲۴ اسفند ۱۴۰۱)
امضاها: اتحاد فدائیان کمونیست، اتحاد سوسیالیستی کارگری، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری- حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان(اقلیت) و هسته اقلیت