اعتصاب کارگران در شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi در فاز ۱۴ کنگان

کارگری

اعتصاب کارگران در شرکتهای پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi در فاز ۱۴ کنگان
بنا بر اخبار دریافتی روز ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، بیش از ۱۲۰۰ نفر ازکارگران شاغل در شرکت پایندان، اکسیر صنعت و شرکت ipmi فاز ۱۴ کنگان در اعتراض به تعویق پرداخت دستمزد خود و عدم افزایش مناسب مزد در سال جدید، دست به اعتصاب زدند.
کارگران اعتصابی اعلام کرده اند که اگر پاسخ نگیرند همگی محل کار را ترک خواهند کرد.
اکنون مقطع بستن قراردادهای جدید کاری است و کارگران خواستار افزایش سطح دستمزدهایشان هستند. کارگران قبلا اعلام کرده بودند که با توجه به افزایش سرسام آور نرخ تورم ، مزد آنها باید در تمامی رده های شغلی ۴۵ درصد افزایش یابد. اما پیمانکاران حریص و مفتخور حتی زیر بار افزایش ۳۵ درصد حقوق ابلاغی شورای عالی کار هم نرفته اند و در خیلی جاها این افزایش حقوق صورت نگرفته است.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اعتصاب همکاران در فاز ۱۴ کنگان حمایت و پشتیبانی میکند و از همه کارگران انتظار دارد که وسیعا از این حرکت اعتراض حمایت و پشتیبانی کنند. افزایش دستمزدها خواست اول ماست و برای قراردادهای سال جاری نه تنها ۳۵ درصد افزایش مزدی ای که اعلام شده باید انجام گیرد.
بلکه با توجه به رشد سرسام آورد تورم انتظار حداقل ما افزایش ۴۵ درصدی دستمزدها در تمام سطوح است و برای آن تلاش میکنیم.
ما اعلام میکنیم که اگر دستمزدها افزایش نیابد مطمئن باشند که اعتراضات گسترده مان را آغاز خواهیم کرد. بعلاوه دستمزدهای معوقه باید فورا پرداخت گردد و دیگر مطالبات ما کارگران پروژه ای نفت از جمله بهبود وضع خوابگاهها و مراکز عمومی بهداشتی محیط های کار و ایمنی کار خواستهای فوری ما هستند. و پیگیر آنها هستیم.