فرضیه “کیسه بوکس” بودن کانون های بازنشستگان! ✍️ اسماعیل گرامی(کارگر بازنشسته)

تمامی بازنشستگان میدانند که این “کانون های بازنشستگان” تا کنون هیچ قدمی برای کسب خواسته های بازنشستگان برنداشته اند و تشت رسوایی آنها همچون خانه کارگر از بام بر زمین افتاده و صدایش دیگر گوش فلک را کر کرده است. حال این کانون های رسوا شده، تبدیل به کیسه بوکس عده ای فرصت طلب شده […]

ادامه مطلب