چگونه کانونهای بازنشستگان و یارانشان به جلز ولز کردن افتاده اند؟! ✍️  اسماعیل گرامی (کارگر بازنشسته)

کانونهای بازنشستگان در تمام طول موجودیت خود حتی یک خواسته هم برای بازنشستگان نگرفته اند. آنها برای خاموش کردن اعتراضات بازنشستگان مدام ادعای مطالبه گری میکنند و تنها شیوه مطالبه گری آنها نامه نگاری و ملاقات با مسئولین است. این کانونها اگر برای بازنشستگان نتیجه ای نداشته اند، برای اعضای هیئت مدیره و بازرسان این […]

ادامه مطلب