سندیکای کارگران هفت تپه

بیانیه حمایتی سندیکای کارگران نیشکر هفت از دو عضو زندانی سندیکای کارگران شرکت واحد ، رضا شهابی و حسن سعیدی

کارگری

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه اعلام می دارد: جان هم طبقه ای ما رضا شهابی در خطر است و ما قویا نگران حال او می باشیم!
از اردیبهشت ماه و پیش ازروز جهانی کارگرامسال، ما شاهد بازداشت فعالان فرهنگیان و فعالان کارگری می باشیم .

رضا شهابی وحسن سعیدی دو عضو سندیکای رانندگان واحد به ترتیب در تاریخ های ۲۲ و ۲۸اردیبهشت ماه بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل گردیدند.

سندیکای نیشکرهفت تپه به همراه کارگران شرکت واحد بازداشت این دوعضو سندیکا را بشدت محکوم می کند وخواستار آزادی فوری و بی قید وشرط رضا شهابی وحسن سعیدی می باشد.
رضا شهابی بعد از یکماه بازداشت و بازجویی های مکرراعلام داشته است؛ چنانچه او را آزاد نسازند، دست به اعتصاب غذا خواهد زد . بدین ترتیب رضا شهابی علیرغم وخامت جسمانی ، دست به اعتصاب غذا زده و اعلام کرده با توجه به احترامی که برای وکلایم آقایان رئیسیان وتاج و تمامی همکاران ودوستان دارم. «عمودی به زندان آمده ام افقی هم به بهشت زهرا خواهم رفت.»
اعلام اعتصاب غذا این کارگر زندانی در بند ۲۰۹ زندان اوین در اعتراض به پرونده سازی ، بازجویی های پی در پی و طولانی و تهدید های بازجویان ، و شرایط بد اتاق های ۲۰۹ وعدم رسیدگی پزشکی، یعنی دردست گرفتن جان شیرین خود که یگانه سلاح هر زندانی در زندان است، مقاومت آشکار او در برابر بازجویانش می باشد که تلاش دارند پرونده ناچسبی را به او منتسب نمایند.

جا دارد صدای اعتصاب غذای رضا شهابی در زندان اوین ،با توجه به نگرانی اعضاء خانواده و همسرِهمیشه یِ همراه اوخانم ربابه رضایی و همکاران وی درسندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه، بوسیع ترین شکل رسانه ای و مورد توجه افکارعمومی قرار گیرد . نگذاریم صدای رضای شهابی در زندان خاموش و فراموش گردد!

بیرون کشیدن اعتصاب غذا ازپشت دیوارهای قطورزندان به عرصه جامعه و شکستن حصار زندانبانان وسانسورخبری، رنج و شکنج زندانی را در معرض داوری و حق خواهی مردم قرارمی دهد.

ما فعالان سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برآنیم : بازجویی و تحت فشار گذاشتن فعالین سندیکایی ومعلمان و دیگر فعالان اجتماعی اعم از زنان و نویسندگان و … نه مانع تعطیلی پیوند همگرایی کارگران، معلمان،بازنشستگان وسایر گروههای مطالبه گر مردمی درجامعه است؛ نه راه را بر استمرار اعتراضات فرهنگیان و کارگران و سایر اقشاراجتماعی می بندد . جا دارد که فعالان بازداشتی به آغوش گرم خانواده و به محیط های کار خود باز گردند و همه گان از دلشوره و نگرانی در آیند.
برما فعالان سندیکای کارگران نیشکر هف تپه ؛ واضح و مبرهن است بکار بردن روشهای قرون وسطایی بر اراده‌ی همکاران کارگر شناخته شده سندیکای کارگران شرکت واحد( رضا شهابی و حسن سعیدی) و معلمان زندانی در مسیر عدالت‌خواهی آنان تاثیر منفی نگذاشته و نخواهد گذاشت. و ما خواهان آزادی بی قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی و عقیدتی می باشیم !