پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود

برای دریافت نشریه پرسش شماره 11 بر روی لینک زیر کلیک کنید:

لینکhttp:// http://jahantelegraf.com/porsesh-number-11-pub/