ماه: ژوئن 2018

حوزه‌ها و مبارزات جارى کارگران – مصاحبه با منصور حکمت در نشریه کمونيست، ارگان مرکزى حزب کمونيست ايران، شماره ١٦ – ٣٠ بهمن ١٣٦٣

مقدمه کمونيست: آنچه ميخوانيد متن مصاحبه‌اى است که اخيرا صداى حزب کمونيست ايران با رفيق منصور حکمت انجام داده است.…