در ٢٠٠ مین سالروز تولد مارکس، قرن بیست و یکم به مارکس و به کمونیسم نیاز دارد!

گفته میشود مارکس برگشته است! اما او همواره حضور داشته است. حضورِ سنگینی در تفکر و عملِ بشرِ در جستجوی آزادی از انقیاد طبقاتی داشته است. او به همان میزان و شاید هم بیشتر، در تفکر و عمل طبقه بورژوازی، بویژه در دوره های بحران، حضور داشته است. در ٢٠٠ مین سالروز تولدش، بعد از […]

ادامه مطلب