“فلاسفه” سلطنت طلب ها ✍️ سمکو نوری

مقالات

این گفته دست راستی ها و خصوصا سلطنت پرستان که از ما کمونیستها سوال می کنند در کدام کشور سوسیالیسم برقرار شده و چون فعلا و اکنون در هیچ کجای جهان سوسیالیسم برقرار نشده، با این گفته، گویا میخواهند سوسیالیسم را نفی کنند، مستقیما به معنی دفاع از هر حکومتی است مستقل از اینکه کمتر یا بیشتر جنایتکار باشد. یعنی از نظر سلطنت پرستان اگر فعلا انواع حکومت اسلامی مانند جمهوری اسلامی در ایران و عربستان و افغانستان و غیره و همچنین کشورهایی که دمکراسی در آن برقرار است و این تروریستها را حمایت میکنند وجود دارند، به صرف اینکه وجود دارند، حقانیت دارند و مورد تایید آنها است. چون بلاخره از نظر آنها هر چیزی که اکنون وجود دارد قابل تایید است نه چیزیکه وجود ندارد.
این در حالی است که همین سلطنت پرستان همزمان که میگویند در هیچ جایی در جهان سوسیالیسم برقرار نشده، به حکومتهای کره شمالی و چین و روسیه به دروغ میگویند حکومت کمونیستی کره شمالی و چین و روسیه.
بلاخر یا شما سلطنت طلبان، هر حکومتی و از آنجمله حکومت جمهوری اسلامی و انواع آن را قبول دارید آنهم صرفا به این دلیل چون وجود دارند، یا کره شمالی طبق منطق شما کمونیستی است، که در این حالت باید گفت پس سوسیالیسم یک جایی برقرار شده و پس شما دروغ میگویید، هردوی اینها باهم نمی شود. نمی شود هرجایی گیر کردید بگویید کره شمالی کمونیست است و جایی دیگر گیر کردید بگویید سوسیالیسم در هیچ کجای دنیا برقرار نیست. لطفا هرکسی با این موجودات وارد دیالوگ میشود با یک توضیح ساده از این نوع یا هر نوع دیگری، جلوی این شارلاتان بازیهای مبتذل اینها را بگیرند.
نتیجه اینکه تنها بیت خامنه ای و حوضچه های جهلیه رژیم نیست که یک گله آخوند بی مغز و بیسواد و خرفت پروار می کنند.
سمکو نوری