کتاب در نقد سندیکالیسم

کتاب در نقد سندیکالیسم؛ مجموعه ای از اسناد حزب اتحاد کمونیسم کارگری

نشريات

کتاب در نقد سندیکالیسم
این کتاب مجموعه ای از اسناد حزب اتحاد کمونیسم کارگری شامل مقالات جدلی، و مباحث لنتقادی، عملی و سبک کاری در جنبش کارگری است.

برای دریافت کتاب روی پیوند زیر کلیک کنید

کتاب در نقد سندیکالیسم