اعلامیه حزب حکمتیست – جولیان آسانژ باید آزاد شود! آدم ربائی و تروریسم دولتی را محکوم کنید!

Uncategorized نشريات

امروز پنجشنبه ١١ آوریل ٢٠١٩، تبانی سیاسی دولتهای آمریکا و انگلستان و اکوادور که مدتها برای آن کار شده بود، عملیاتی شد و جولیان آسانژ بنیانگذار ویکی لیکس توسط پلیس انگلستان دستگیر شد. سرعت عملیات بر توافقات دقیق صحه میگذارد؛ رئیس جمهور اکوادور پناهندگی آسانژ را لغو میکند، پلیس با تجهیزات کامل آماده و منتظر ورود به سفارت است، دو دقیقه بعد از تصمیم دولت اکوادور، پلیس انگلیس جولیان آسانژ را دستگیر میکند. دولت آمریکا که بیشتر مورد افشاگری آسانژ و اسناد ویکی لیکس قرار گرفته است، از وی نفرت دارد و همواره برای بازپس فرستادن آسانژ طی این سالها فشار آورده است. بورژوازی برای هزارمین بار پرچم ادعائی “دمکراسی” و “حقوق بشر” را به زباله دان ریخت و بنام نامی “امنیت ملی” مخالفین‌اش را با شیوه‌های رذیلانه به بند می‌کشد.

لغو پناهندگی و دستگیری فوری جولیان آسانژ از یک معامله کثیف و هماهنگ شده بین دولت‌های آمریکا و انگلستان و اکوادور خبر می‌دهد. این تروریسم رسمی و قانونی دولتی علیه آزادی و حق دسترسی شهروندان به اطلاعات، اقدامی واپسگرایانه در دفاع از انحصار اطلاعات و رسانه در دست بورژوازی است. اما دیوار انحصار اطلاعات فرو ریخته و تلاشهای امنیتی و پلیسی برای تحدید آزادی بیان، آینده‌ای ندارد. بار دیگر ثابت شد که دامنه تحمل آزادی برای بورژوازی، تابعی از سود و امنیت سرمایه و منافع طبقات حاکم است. آزادی را تنها جنبش و طبقه ای میتواند اعاده و تضمین کند که در سرکوب آزادی ذینفع نباشد. آزادی را تنها کارگر و کمونیسم میتواند بیاورد.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست دستگیری جولیان آسانژ و تبانی دولتها برای دستگیری وی را قویا محکوم میکند. ما این اقدام را یک زورگویی و قلدری، یک تروریسم عریان دولتی میدانیم که هرازچندگاهی به زشت‌ترین شیوه روی صحنه می‌آید. این تروریسم سازمانیافته امنیتی علیه شهروندان و مخالفین سیاسی را باید قاطعانه محکوم و علیه آن مبارزه کرد. جولیان آسانژ باید آزاد شود!

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیست
ی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست

٢٢ فروردین ١٣٩٨ – ١١ آوریل ۲۰۱۹