کانال “رسمی” اعتصاب شکن که تحت نفوذ امنیتی هاست را اتحادیه آزاد ساخته است!

Uncategorized کارگری

پیام دریافتی از همکاران-انتشار توسط کانال مستقل کارگران هفت تپه

کانال ” رسمی” که با نفوذ اطلاعات و دولت اعتصاب شکنی کردرا “اتحادیه آزاد کارگران ایران ” ساخته است. موضوع فقط این نیست که اتحادیه آزاد حواسش نبود و در اثر بی اطلاعی به آن کانال ” رسمی” و بیانیه های پایان اعتصاب در  آن استناد کرده. نه.اصلا خود آن کانال را اتحادیه درست کرده. وقتی کانال رسمی عملا وارد اعتصاب شکنی شد و عکس رهبر و سلیمانی و روحانیون میگذاشت و دعوت به پایان اعتصاب میکرد، تبریک به مدیر جدید میگفت، وقتی مجمع نمایندگان متفرق شده و چند نفرشان با فشار امنیتی اطلاعیه پایان اعتصاب میدادند، اتحادیه آزاد کارگران ایران برای حفظ رابطه اش برای کسب چند خبر و عکس، باز هم با آنها همکاری کرد و مواضع و بیانیه آنها را تایید کرد. وقتی آنها پایان اعتصاب را اعلام کردند، این اتحادیه هم برای اینکه دوستی ش باآنها – یعنی کسانی که کانال را برایشان درست کرده بود-را حفظ کند به اطلاعیه اعتصاب شکنی آنها استناد کرد که به آنها ثابت کند که این چند نفر اعتصاب شکن هرکاری کنند مهم نیست چه کاری باشد اما اتحادیه تا جهنم هم با آنها است!

 اتحادیه آزاد آن کانال “رسمی” را درست کرده و اکنون در اختیار اعتصاب شکنان وتحت کنترل نیروهای امنیتی است. میگویید، نخست برای کمک، دست به ایجاد کانال زدید؟اما بعدا که کانال اعتصاب شکنی کرد و خواسته نیروی امنیتی را پیش میبرد چرا آنرا نمی بندید؟ از این بیشتر با آن همصدا هم شده اید! تا کجا پیش میروید؟ نمیخواهد چندخبر و عکسی که برایشان میفرستند را از دست بدهد. همین. چون فقط میخواهد بگوید درهفت تپه حضور دارم. چرا صادقانه نمیگویید یک آژانس خبری پنج نفری بیشتر نیستید؟آنهم آژانس خبری که در هفت تپه، همان کار ایلنا و فارس و تسنیم را انجام داده است.آژانس خبری که برای اینکه بگوید حضور دارم حاضر است دست به هر کاری بزند. وقتی ماکارگران دست و پا میزدیم و فریاد میزدیم اعتصاب تمام نشده و فقط کانال “رسمی”با نفوذ امنیتی میخواهد این پایان اعتصاب را تلقین کند، اتحادیه آزاد و ایلنا وخبرگزاری سپاه و صدا و سیما همگی یکصدا گفتند اعتصاب تمام شده است. پیام ما را فقط کانال سندیکا منتشر کرد. شاید به این دلیل است که عظیم زاده در مصاحبه میگوید سندیکایی وجود ندارد. دقت کردید برای اینکه بگوید اعتصاب مورد قبول کارگران نبوده به نظرسنجی کانال امنیتی استناد میکند در حالی که در نظرسنجی کانال سندیکا بیش از ۱۱۰۰نفر به ادامه اعتصاب رای دادند و دیدیم که چند روز بعد حدود ۷۰۰ نفر با وجود تمامفشارها باز هم دست به تجمع اعتراضی زدند. شاید به این دلیل است که اتحادیه دقیقامانند رضا رخشان( اخراجی از سندیکا)، از سندیکا متنفر است زیرا سندیکا نظر ما رابازتاب داده بود و معلوم شد ما نمیخواهیم اعتصاب تمام شود.

آن بیانیه خبری اعلام پایان اعتصاب را که ایلنا و سپاه و  اتحادیه آزاد و … منتشر کردند با اینکه تحتفشارهای زیادی بودیم و دیگر نمیتوانستیم به نماینده ها تکیه کنیم و دولتی ها هم بسیجشده بودند که همه چیز را با زور و سرکوب و فریب پایان دهند، گفتیم تلاش خودمان رامیکنیم و باز هم تجمع را از سر میگیریم و دیدید که کردیم و برخلاف ادعای اتحادیه،پایان اعتصاب، خواست کارگران نبود. گفتیم فعلا به ادامه کارمان بپردازیم برای تجدیداعتراضات ولی امروز تصاویری منتشر شده که فکر کردیم دیگر سکوت کافی است و باید بگوییمکه کانال ” رسمی” اعتصاب شکن، اساسا توسط اتحادیه، تدارک دیده شدهاست.  امروز دیدیم که ۸ نفر با سازماندهیاتحادیه آزاد، در تهران، تجمعی برای حمایت از کارگر هفت تپه و دوستان فولاد گذاشتهاند. قبلا فکر میکردیم دیگر خبر بازی شان تمام شده و رها میکنند. اما این تجمع نمایشینشان داد که اینها دست از عوام فریبی برنمیدارند. در هفت تپه به شکاندن اعتصاب چندهزار نفره کمک میکنید و بعد در تهران تجمع ۸ نفری درست میکنید که خودتان را نزدکارگران تبرئه کنید؟ واقعا شما چطور موجوداتی هستید؟ ما کارگران هفت تپه خواهش میکنیماین لشکر حمایتی عظیم و  هشت نفری را برایما زحمت ندهید. ما حمایت شما را نمیخواهیم زیرا شما در صف اعتصاب شکنان هستید وبرای کسب چند عکس و خبر با اعتصاب شکنان همراهی میکنید و بیانیه دو صفحه ای در تکمیل کار خرابکارانه آنها صادر میکنید. ما نه حمایت شما را نیاز داریم نه حمایت محجوب ونه نماینده شوش و نه فرماندار و … ما را به خیر تو امیدی نیست، شر مرسان! جامعه کارگری ما واقعا اگر اینها فعال کارگری ش باشند خیلی باید برای خودش متاسف باشد.البته دیدیم که افراد زیادی در سراسر کشور و جهان با ما همدلی کردند، دستشان را میبوسیم.  همدلی کردند و نه مثل اتحادیه علیه ما و درکنار کارفرما و دولت.

جمعی از کارگران هفت تپه-٢٠

آذرماه ٩٧

پیام دریافتی از همکاران-انتشار توسط کانال مستقل کارگران هفت تپه