اطلاعیه مشترک رانندگان زندانی باید فورا آزاد شوند! ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان حمایت می کنیم!

Uncategorized کارگری

بنا به اخباردریافتی، حدود ٢٠٠ راننده کامیون از ٢۶٢ نفر دستگیر شده هنوز در زندانهای جمهوری اسلامی در استانهای مختلف بسر میبرند. لاریجانی رئیس جنایتکار قوه موسوم به قضائی در دور سوم اعتصاب، رانندگان کامیون و کامیوندارانی را که با اعتصاب شکنی سازمان یافته از جانب رژیم مخالفت کردند و به اشکال مختلف مقاومت سازمان دادند، به “اشدمجازات” تهدید کرد. هم اکنون برای تعدادی از بازداشت شدگان به روال معمول، بااتهامات بی اساس پرونده سازی شده و تعدادی از آنها در خطر زندانهای طولانی و حتی”اشد مجازات” هستند. جمهوری اسلامی تلاش میکند با پرونده سازی و گروکشی و ارعاب و وعده های بی پایه رانندگان را ساکت کند.

بعد از پایان دور آخر اعتصاب رانندگان، نه فقط مطالبات آنها متحقق نشده است، بلکه با گرانی روزافزون قطعات یدکی و کاهش کرایه بار و انواع بی حرمتی روبرو شدند و کماکان تعدادکثیری از همکارانشان در زندان بسرمیبرند. رانندگان اعلام کردند که “دوباره برمیگردیم” و تا تحقق مطالباتمان از پای نمی نشینیم. همینطور رانندگان خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط همکارانشان هستند.

ما احزاب وسازمانهای کمونیست و انقلابی، از مبارزه پرشور و خواستهای رانندگان، مبارزه واعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز قاطعانه دفاع می کنیم. ما همراه با رانندگان و بخشهای مختلف طبقه کارگر خواهان آزادی فوری و بیقید و شرط رانندگان زندانی، کارگران زندانی نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز و کلیه زندانیان سیاسی هستیم.رانندگان، معلمان، کارگران، دانشجویان انقلابی، اُسرای جنبش کارگری در چنگال خونین رژیم مرتجع اسلامی اند. ما از مبارزه و اعتصاب برحق رانندگان کامیون و کامیونداران برای تحقق خواستهایشان و آزادی همکارانشان دفاع می کنیم و سازمانهای اتحادیه ای دراروپا و آمریکا را به حمایت از مبارزات طبقه کارگر در ایران فرامیخوانیم. ما کلیهرانندگان کامیون و کارگران بخشهای مختلف حمل و نقل کشور را به حمایت از اعتصاب پیشروی رانندگان کامیون و مبارزات کارگران در چهارگوشه ایران فرامیخوانیم!

پرتوان باد اتحاد طبقه کارگر علیه سرمایه داری!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده با آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

١١ دسامبر ٢٠١٨

امضا:

اتحاد فدائیان کمونیست،

حزب کمونیست ایران،

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست،

سازمان راه کارگر،

سازمان فدائیان (اقلیت)،

هسته اقلیت.