دنیای وارونه، شکایت زندان بان از زندانی ✍️سیاوش دانشور

آقای عرفان کرم ویسی وکیل خبر داده است که برای موکلین وی آقایان جعفر ابراهیمی و کامیار فکور پرونده های جدیدی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین ثبت شده است. عجیب به نظر میرسد اما واقعی واقعی است. اداره کل زندانهای استان تهران، لابد بدستور بازجویان و مقامات قوه قصابیه، در تداوم سیاست پرونده سازی […]

ادامه مطلب