دنیای وارونه، شکایت زندان بان از زندانی ✍️سیاوش دانشور

مقالات

آقای عرفان کرم ویسی وکیل خبر داده است که برای موکلین وی آقایان جعفر ابراهیمی و کامیار فکور پرونده های جدیدی در شعبه ۳ بازپرسی دادسرای اوین ثبت شده است. عجیب به نظر میرسد اما واقعی واقعی است. اداره کل زندانهای استان تهران، لابد بدستور بازجویان و مقامات قوه قصابیه، در تداوم سیاست پرونده سازی از زندانیان سیاسی شکایت کرده است.
اتهامات: ١- اخلال در نظم و آسایش عمومی ٢- توهین به مقامات و مامورین زندان.
تصور کنید زندانبان اوین چقدر باید گوگولی مگولی باشد، چقدر در فکر آسایش عمومی زندانیان باشد که زندانیانی مثل جعفر ابراهیمی و کامیار فکور در این «نظم و آسایش» اخلال کرده باشند و زندانبان به این دلیل بدرگاه «عدالتخانه اوین» شکایت برده است!
وقتی میگوییم این دنیا وارونه است و برسر ایستاده است و باید روی پایش بایستد، شعار نمیدهیم بلکه به واقعیتی اشاره داریم که در تار و پود زندگی اجتماعی ما عجین شده است. اوین تاریخی خونین از توحش دارد که در تصور خیلی ها نمی گنجد. پیشکسوتان این حضرات امثال لاجوردی جلاد و کچوئی ها هستند. جایی که در دخمه ها و شکنجه گاه هایش بسیاری بقول داوود رحمانی عمودی وارد شدند و افقی بیرون آورده شدند. جایی که زمانی فاصله زندگی و مرگ ساعاتی بیش نبود.
توهین به مقامات و مامور زندان! وقتی مامور و مقام زندان یعنی شکنجه گر و کتک زن و فحاش و لمپن ادای «مادر ترزا» را درمیآورد و جعفر ابراهیمی بیمار و کامیار فکور نقش «دیو» داستان را دارند، لابد دادسرای اوین هم «میعادگاه فرشتگان» است که باید در آن «عدالت و رستگاری» را جستجو کرد!
براستی زبان فارسی از بیان کراهت شماها عاجز است، ادبیات جاری همینطور. ببینید «عطوفت اسلام ناب محمدی و عدل علی» چه محصولات لجنی ببار آورده است! آمنه سادات ها از نوع علنی این سناریوی پرونده سازی اند.
میدانیم ترسیده اید، میدانیم که آرام و قرار ندارید، میدانیم از اسیر و زندانی هم میترسید، میدانیم همه چیز را میدانیم. فقط یک چیز میماند، زیاد طول نخواهد کشید، جاها عوض میشود، اینبار شماها هستید که پشت میله ها هستید و در دادگاه جوابگوی جنایت بیوقفه اسلامی!
۶ سپتامبر ۲۰۲۳