اتحادیه های کارگری ده کشور انگلستان، آلمان، فرانسه، نروژ، دانمارک، هلند، سوئد، اسپانیا، کانادا و آمریکا در همبستگی با کارگران و مردم ایران

کارگری

اتحادیه های کارگری ده کشور انگلستان، آلمان، فرانسه، نروژ، دانمارک، هلند، سوئد، اسپانیا، کانادا و آمریکا از تجمع و تظاهرات در همبستگی با کارگران و انقلاب مردمی ایران برای چهارشنبه ۱۹ بهمن ماه خبر داده اند.
این اتحادیه ها خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی، پایان دادن به آزار و اذیت و تعقیب فعالین کارگری، به رسمیت شناخته شدن حق ایجاد تشکل های مستقل و آزاد کارگری، توقف اعدامها و حمایت بی قید و شرط اروپا از خواست مردم ایران برای دموکراسی و حقوق انسانی شده اند.
در انگلستان اتحادیه های کارگری بریتانیا در این برنامه مشارکت دارند و قرار است تظاهراتی در شهر لندن در ساعت ۴ تا ۵ بعد از ظهر برگزار شده و سپس در محل پارلمان از ساعت ۵ تا ۷ عصر سخنرانی هایی صورت گیرد.
کلکتیو سندیکایی فرانسه که پنج فدراسیون سندیکایی بزرگ فرانسه را در بر میگیرد و شامل کنفدراسیون فرانسوی دموکراتیک کار (اس اف د ت)، کنفدراسیون عمومی کار (س ژ ت)، فدراسیون سندیکایی متحد (اف اس او – فرهنگیان)، اتحادیه سندیکایی برای همبستگی (سولیدر)، اتحادیه ملی سندیکاهای مستقل (اونسا) می باشد نیز در تظاهرات حمایت از کارگران و مردم ایران شرکت دارد. آنها در بیانیه ای سرکوب اعتراضات و تشکلها و آزادی عقیده و تشکل و اتحادیه ها در ایران را محکوم کرده و خواهان آزادی همه زندانیان سیاسی و توقف اعدامها شده اند.
اتحادیه های کارگران سوئد (ال او)، اتحادیه های کارگری نروژ، اتحادیه های دانمارک و کانادا نیز در این روز اعلام راهپیمایی و تظاهرات کرده اند.

شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از اقدام هم طبقه ای ها در کشورهای دیگر برای همبستگی و همراهی با کارگران ایران ابراز خوشحالی و استقبال میکند و همه ایرانیان در این کشورها را به پیوستن به تظاهرات و تجمعات این روز فراخوان میدهد.
ما خواهان آزادی همه کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی بویژه تمامی دستگیر شدگان اعتراضات اخیر هستیم.
ما کارگران پیمانی نفت به احکام اعدام علیه معترضین که جرمی جز حق طلبی ندارند اعتراض داریم و خواهان توقف فوری اعدامها هستیم.
صدای کارگران و مردم ایران جهانی شده است.
کارگران و مردم جهان خواستهای بحق ما را مورد پشتیبانی قرار میدهند و این یکی از نتایج اعتراضات ما مردم است که صدایمان جهانی شده است.
به این صدا باید گوش فرا داد.