نه به اعدام از توماج و افراسیاب! اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است!

رسانه های تصویری

مجازات اعدام اسم دولتى کلمه کشتن است. افراد یکدیگر را به قتل میرسانند، اما دولتها افراد را به “اعدام” محکوم میکنند. خواست لغو اعدام و ممنوعیت قتل نفس هردو از یکجا مایه میگیرد، مخالفت با کشتن عامدانه و آگاهانه و با نقشه قبلى کسى توسط کس دیگر. اینکه یکسوى این قتل یک دولت و یا یک مرجع فائقه سیاسى است کوچکترین تغییرى در این واقعیت نمیدهد که ما با یک قتل عمد طرفیم. مجازات اعدام وقیحانه ترین و کثیف ترین شکل قتل عمد است. چون یک نهاد سیاسى، جلوى روى مردم، با اعلام قبلى، از قول جامعه، در نهایت حق بجانبى، در نهایت خونسردى، تصمیم به کشتن کسى میگیرد و روز و ساعت واقعه را هم اعلام میکند. (منصور حکمت)