سندیکای کارگران هفت تپه

هفت تپه گوشت قربانی‌ یا از چاله به چاه یا اسیر باند باند بازی!

کارگری

هفت تپه آزاد شد یا اسیر، آیا پشت پرده هفت تپه عوام فریبی وچپاول است؟

از اعلام بازگشت شرکت نیشکر هفت تپه به دولت چند ماه گذشت وپس از مدتها چانه زنی دولت وقوه قضائیه و برخی نمایندگان مجلس درخصوص تحویل شرکت به دولت وسازمان گسترش ونو سازی صنایع ، این سازمان اعلام کرد توان اداره شرکت را ازنظر بودجه ای ومالی ندارد که درنهایت تصمیم گرفته شد شرکت نیشکر هفت تپه بصورت اجاره ای از طرف ایدرو ، مدیریت ان دراختیار طرح توسعه نیشکر قرار گیرد ودر واقع گوشت را دست دشمن قدیمی نیشکر هفت تپه یعنی گربه دادند .
کارکنان قدیم شرکت نیشکر هفت تپه خوب بیاد دارند در زمان شکوفایی شرکت وتولید محصول بیش از ظرفیت اسمی خود ، هفت طرح توسعه نیشکر خوزستان درحال احداث بودند ودولت ومدیریت وقت شرکت نیشکر هفت تپه اقای محمدفتحی مکوند بجای بازسازی نیشکرهفت تپه مبلِغ ۲۸ میلیارد تومان انزمان از درامد هفت تپه را با خوش خدمتی جهت احداث ان طرحها واگذار کردند. ودرهفت تپه تحت عنوان بازسازی هجده میلیاردی تعدادی لوله مسیر اب وشربت وبخار بجای تِغییر ماشین الات ، را دادن به پیمانکار تا تعویض کند که کارپیمانکار را انزمان درنهایت بچه های کارخانه تکمیل کردند وپولش درجیب پیمانکار رفت!!!

اقای فتحی مکوند که با اعتراضات کارکنان شرکت مواجعه شد بلافاصله بدلیل خوش خدمتی به طرح توسعه منتقل وبعنوان مسئول بازرگانی مشغول بکار شد چون مسئولین طرح توسعه از نحوی رشد شغلی ایشان از مسئول انجمن اسلامی شرکت وحراست به مدیریت شرکت اطلاع داشتند ومسئولیت فنی به ایشان ندادند ومیدانستند رشد تولیدزمان ایشان محصول برنامه ریزی سالهای قبل ومدیریت مهندس نبوی وبخشی زاده بوده است.

ایشان ازنظر جسمی همان زمان بیمار بودند!!!! و توان لازم رابرای مباحثه باپرسنل را نداشتند احتمالا ایشان طبق حکمی که برایش صادر شده بعنوان دور کاری وغیر موظف مسئولیت قبول کرده وظاهرا ایشان ورئسای توسعه نیشکر برنامه ای درعمل برای رشد شرکت وتولید را ندارند وهدف گرفتن وامهای کلان از بانک صادرات وملی است تا با ان مبلغ که قطعا درهفت تپه تحت عنوان بازسازی وتوسعه بکار نخواهد رفت مانند دهه هشتاد برای هفت طرح توسعه محل درامدی ایجاد کنند !!!.

دهه هشتادهای شاغل خوب بیاد داریم که مسئولان طرح توسعه نیشکر زمان دولت احمدی نژاد که تعرفه شکر به ۴ درصد رسید و شکرهای شرکتهای تولیدی در انبار ماندند طرح توسعه نیشکر چطور شکر هفت تپه را مفت و زیر قیمت بازار بدلیل دولتی بودن خریداری میکرد ودر زمین گیر شدن شرکت نقش اساسی داشتند و بدلیل ۵ ماه پرداخت نشدن حقوق پرسنل باعث اعتصابات گسترده وبی سابقه ۵۴روزه.در سال (۸۷) کارگری شده که دامنه ان برای اولین بار به شهرستان شوش وجلوی فرمانداری کشید که درانزمان درتاریخ اعتصابات کارگری کشور بی سابقه بود.

حالا طرح توسعه نیشکر میخواد نقش ادم خوبه را درظاهر بازی کند و در کوتاه مدت باپرداخت یک حقوق و وعده های سر خرمنی کارگران را راضی کند به کار برگردند و از طرفی نیز از امنیتی کارگران را ارام کنند ولی در بلند مدت با این وامهای هنگفت هفت تپه را مانند قبل واگذاری به بخش خصوصی زمین گیر کنندانوقت زمان سررسید وامها وسودهنگفت انها این بانگها که سهامداران طرح توسعه نیشکر خوزستان هستند واردعمل شده وهفت تپه را فقط باسود وامهای ذکر شده حتی درکمتر از سه سال تصاحب خواهند کرد.

ضمن اینکه درکمال شگفتی معلوم نیست چرا برخلاف قانون تجارت وثبت شرکتها وبدون تحویل وتحول رسمی شرکت از بخش خصوصی به دولتی ودرحالی که هنوز تکلیف شکایت کارفرمای بخش خصوصی به ریاست قوه قضائیه برقرار است چگونه اقای ناصری مسئول طرح توسعه نیشکر هیات مدیره به خود اجازه میدهد برای شرکت نیشکر هفت تپه هیات مدیره تعیین کرده درحالی که طبق قانون ثبت شرکتها هنوز اقدامات ثبتی نیز برای فعالیتهای مالی انجام نشده است.

درپایان مسئولین دولتی وقوه قضائیه وشخص کعب عمیر ودیگر نمایندگان مجلس میبایست جهت تنویر افکار عمومی وکارگران توضیح دهند تاکی شرکت به این طریق اداره خواهد شد واگر اهداف موردنظر محقق نشد وکمرهفت تپه زیر انهمه تسهیلات بانکی شکست وکارگران ان مجددا دچار بلاتکلیفی شدند کی باید پاسخگو باشد انزمان اقای اسدبیگی نیست که محاکمه شود ایا دولتمردان ، نمایندگان مجلس مانندکعب عمیر، احمدنادری، خضریان وحتی قوه قضائیه بعنوان متهمان ومسببان اصلی درمقام متهم پاسخگو قرار خواهند گرفت؟

معلوم نیست عوام فریبی و به بازی گرفتن افکار عمومی وکارگران با هماهنگی نیروهای میدانی انها تا کی ادامه دارد وچه خوابی برای هفت تپه دیده اند.

ارسالی بخشی از کارگران نیشکر هفت تپه به کانال تلگرامی سندیکای.
۲۰ مهر ۱۴۰۰