طرح صیانت از کاربران فضای مجازی، تروریسم اسلامی علیه شهروندان!

رسانه های تصویری

مطرح کردن طرح صیانت از کاربران فضای مجازی در مجلس رژیم ارتجاع اسلامی سرمایه داران، یعنی قطع شبکه های اجتماعی، یعنی حصار کشیدن در قرن بیست و یکم دور شهروندان جامعه متمدن ایران و در تداوم سرکوبگری رژیم اسلامی است،بی تفاوت نباشیم!
رژیم این را دریافته است که قادر نیست مردم بجان آمده را صرفا با قدرت نظامیش سرکوب کند. جنبش برای سرنگونی فعال تر از هر وقت به میدان آمده است. ارتباط میان خارج با داخل بیش از هر زمان دیگر، پویا و فعال و تنگاتنگ در هم میتند. همانطور که تلاش های این رژیم و سرکوبگرانش نتوانسته جنبش را به سکوت بکشاند، سازماندهی مزدورانش تحت عنوانهای ارتش سایبری نیز در حد یک هیاهو بیشتر باقی نماند .
اقدام زبونانه قطع مکرر اینترنت در ایران و یا کاهش سرعت دست یابی کاربران داخل، نتیجه مستقیم گسترش جنبش اجتماعی ای است که رژیم اسلامی را آماج اعتراضات خود قرار داده است و برای به زیر کشیدن آن خود را سازمان دهی میکند. این در حالی است که شبکه های ماهواره ای لس آنجلسی و برخی شبکه های دست ساز رژیم امکان پخش برنامه های خود را دارند .
نباید دست روی دست بگذاریم تا این جنایت کاران هر جنایتی را مرتکب شوند و جامعه انسانی را به تحمیق و عقب گرد بکشانند. به پیش کشیدن راه کارهای مناسب برای برقرار کردن ارتباط با نیروهای انقلابی یک مبارزه جدی ای را می طلبد .