تحرکات پلیسی خود فروشان “کارگری” محکوم است! – آذر ماجدی

رسانه های تصویری کارگری

رضا رخشان که دوره ای بعنوان نماینده سندیکای نیشکر هفت تپه ابراز وجود می کرد دست گل جدیدی به آب داده است. این فرد که با اخلاص خاصی از احمدی نژاد و سیاست هایش دفاع می کرد، در مقام “نماینده” کارگران کارگزار رژیم در نیشکر هفته تپه بود؛ از هر فرصتی برای ابراز دشمنی علیه نیروهای کارگری و کمونیست ها استفاده کرده و می کند؛ یک نمونۀ وقیح آن پخش افتراهای زشت و درخور اربابانش علیه منصور حکمت است؛ دست از خرابکاری در نیشکر هفته علیه جنبش شورایی و نمایندگان واقعی کارگران بر نمی دارد. چند روز پیش در نوشته ای رهبران و فعالین جنبش شورایی در نیشکر هفت تپه را نه تنها متهم به تلاش برای سرکوب “صدای مستقل کارگران” و همکاری با کارفرما کرده است، بلکه با ادعایی که این فعالین با جریانات اپوزیسیون چپ در خارج کشور ارتباط دارند، کوشیده است آنها را زیر ضرب پلیسی ببرد.

این حرکت زشت و پلیسی باید وسیعا و قاطعانه محکوم شود. بهیچ عنوان نباید به چنین تحرکات پلیسی اجازه ابراز وجود داد. رژیم اسلامی بشدت زیر فشار است؛ حدود ده ماه است که اعتراضات گستردۀ توده ای، اعتراضات و اعتصابات کارگری ارکان این حکومت منحوس جنایتکار را به لرزه درآورده است؛ دنیا دارد از سرنگونی این رژیم سخن می گوید؛ قدرت بدستان یکی پس از دیگری دلارها را برداشته و فرار را به قرار ترجیح داده اند؛ اما این کوته فکران هنوز دارند در نهایت حماقت برای رژیم خوش خدمتی می کنند. گویی دو زاری شان دیر میافتد! دو مزدور به فرمان جمهوری اسلامی در تلاش جایگزینی سندیکای شرکت واحد با یک تشکل سیاه هستند و رضا رخشان می کوشد برای فعالین رادیکال و واقعی کارگران پرونده سازی سیاسی کند تا شاید به این ترتیب موقعیت سابق خود را باز یابد. جنبش کارگری باید با تمام قوا در برابر چنین توطئه هایی ایستادگی کنند.