هفت تپه نیازمند راه حل کارگریست! – کامران پایدار

کارگری

بعلت مبارزات بسیارپرشوروپیگیرکارگران هفت تپه در۴الی ۵سال اخیر،مرکز نیشکر هفت تپه بطور گسترده ای درانظارودرهمراهی وهمصدایی با دیگرجنبشهای اعتراضی واجتماعی همراه بوده است.مبارزات کارگران هفت تپه علیه بیکارسازی واخراجها،برای بیمه و بازنشستگی ، برای امنیت شغلی ،برای بازگردانیدن کارگران اخراجی به کار،برای افزایش دستمزدهای چندین برابرزیرخط فقرو…بوده است.عمدتا مبارزه واعتراضات کارگران هفت تپه درراستای تامین خواسته ها و مطالبات اقتصادی وصنفی بوده است که توسط باندهای جنایتکارحکومت اسلامی سالهاست لگد مال شده است.اعتراضات برحق وشورانگیزکارگران هفت تپه خصوصا درطی سالهای ۹۶ و۹۷ به این طرف با شعارنان،کار،آزادی ،اداره شورایی که چهره شاخص آن اسماعیل بخشی است همه نگاهها و نقطه امید مبارزاتی دیگر جنبشهای اجتماعی را بسوی خود برگرداند.جنبش دانشجویی،جنبش زنان ، جنبش اعتراضی بیکاران ودیگربخشهای اجتماعی معترض علیه حکومت اوباش اسلامی ازهفت تپه متاثر شدند وازدانشگاه وتا جای جای ایران شعار نان،کار،آزادی،اداره شورایی طنین اندازشد.هفت تپه ومبارزات کارگرانش،سنت برگزاری مجامع عمومی وشوراها درمحوطه سنگر هفت تپه و اعتراضات واعتصابات هفتادوهشتاد روزه کارگران وخانواده هایشان درکف خیابان درمقابل فرمانداری ودیگرمراکزوارگانهای فسادوجنایت حکومت اسلامی تنها نوک کوه یخ عظیمی از مبارزات وپرچم آزادی وبرابری خواهی جنبشهای سرتاسری کارگران وزحمتکشان ایران است. هفت تپه سنگروپرچم سرخ مبارزات واعتراضات کارگری است.با تاکید می گویم آنچه کارگران هفت تپه رابه جلو صحنه کشانید،آنچه کارگران هفت تپه را به مثابه پرچمدار پیشروجنبش کارگری ودیگر جنبشهای سرتاسری ازدانشگاه تا کف خیابان تبدیل نمود تنها وتنها وبا تاکید باید گفت شعارنان ،کار،آزادی واداره شورایی بوده است ودرعین حال همچنین تاکید کارگران برتامین خواسته های برحق صنفی و اقتصادیشان.درتمام این دورانها وفرازوفرودهایش اما خواست وشعار اصلی کارگران خلع ید ازباند اسد بیگی وابسته به باند جهانگیری دردولت روباه بنفش نبوده است.دراصل ۴۴ قانون حکومت وحوش اسلامی آمده است که اقتصاد اوباش اسلامی سرمایه داران برسه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی اداره و مدیریت شود. درسالهای۵۷ سینه چاکان این قانون تعفن وکثافت اسلامی توده ایها واکثریتی ها بودند !حالا دراین۴۳ سال گذشته حکومت اسلامی سرمایه داران وهمه باندهایش درهرکجا وهرزمان به صلاحشان، به سودومنفعتشان بوده است یکی ازاین سه اصل مسخره و الکن رابه اجرا گذاشته اند.درمورد خلع ید از باند اسد بیگی وبخش خصوصی که در۱۸ اردیبهشت امسال ازجانب حکومت اعلام شد ازسوی احزاب وجریانات وشخصیتهای سیاسی هریک به فراخورجایگاه طبقاتی خوداعلام نظروموضعگیری شده است.نیروهای اپوزیسیون پرو غرب بورژوازی ازشاه پرستان ونهضت آزادی، شورای مدیریت گذارو …عمدتا با سکوت وسانسورخبری از کنارمسئله عبورکرده اند .جنبش چپ ملی اسلامی ازجمله گرایشات چند نفره فدایی و راه کا رگری و توده ایستی وخرده جریانات بد سابقه مدعی کمونیسم کارگری که تا مغز استخوان به اپورتونیسم و پوپولیسم وگرایشات غیرکارگری آلوده اند ازجمله حزب کمونیست کارگری و احزاب خواهر کوچکتر حکمتیسش همه این محافل چند نفره، پاسیوو حاشیه نشین نعل وارونه زدند.همگی با بزرگنمایی پیروزی عظیم و شگفت انگیز خلع ید ضمن تبریک و یاحق گویان با شکلات و شیرینی وعطر و عنبر و گلاب پاش خواسته یا نا خواسته وارد میدان و سناریوی ساختگی وهدفمند حکومت اسلامی شدند.اما ازهم اکنون ، ازهمین ابتدای کار توهمات وخوش خیالیهای حضرات درمواجه با واقعیتهای سرد وسنگین مبارزه طبقاتی نقش برآب شده واین بادکنک هوانرفته در حال ترکیدن است.درروزهای اخیر آقای حمید تقوایی مسئله خلع ید درهفت تپه رایک پیروزی بزرگ سوسیالیستی نام نهاده بود ؟! مضحک وخنده داراست! زهی توهم وخیال باطل، دنیای دن کیشوت های متوهم ، ورشکسته وخیالباف !گذشته ازاینکه نیروهای اپوزیسیون بورژوازی پروغرب ویا احزاب ومحافل چند نفره توده ایستی ملی مذهبی و یا گرایشات منزوی و سرگردان اپورتونیست و پوپولیست مدعی کمونیسم کارگری چه می گویند،اما مسئله کلیدی ومهمترنگرش، موضع وراه حل کارگری وکمونیستی در مورد مسئله خلع ید ازبخش خصوصی درهفت تپه است.شگرد وحربه حکومت جنایتکاراسلامی در۴۳ سال گذشته درمقابل مبارزات برحق کارگران وزحمتکشان همیشه ودر درجه اول سرکوب ومشت آهنین بوده است.درعین حال هرگاه درزمین مبارزه اگرتوازن قوا بسود حکومت اسلامی نبوده است کوشیده اند با لطایف الحیل وخیلی زیرکانه با پذیرش عقب نشینیهای تاکتیکی ومقطعی بسیارزیرکانه وهوشمندانه درظاهرامربا خواست کارگران همراه شوند اما با هدف نهانی و اصلی دیگری درجهت وقت خریدن،ایجاد اختلاف بین صفوف کارگران و … و تجدید قوا برای تهاجم ویورش بزرگتردرجهت سرکوب هرگونه اعتراض ومبارزه کارگری. قطعا اعلام خلع ید ازباند اسد بیگی که ابتدا وقبل ازهرجای دیگری خبرش را سایت تسنیم سپاه پاسداران !؟منتشر نمود رعدی درآسمان بی ابرنیست این بخشی ازترفندها وحیله های تکراری ومکارانه وپلیسی حکومت دزد وجنایتکاراسلامی درجهت لوث وانحراف وسرکوب مبارزات کارگران است .البته دراین میان مسئله خلع ید درهفت تپه واعلام وپذیرش ظاهریش دراین روزهایی که به مراسم انترچرخانی مراسم حکومتی انتخابات وانتصابات آخوند ی هم چندان بی ارتباط نیست .ما کارگران و کمونیستها مشاوران اقتصادی سرمایه داران نیستیم.نظام سرمایه داری خودش به تنهایی وکیل ومکلا و مشاورومزدوروکارشناس وصاحب نظر و کارچاق کن های حرفه ای دارد نیازی به ما نیست.اختلاف ما کارگران با سرمایه داران وحکومت نماینده آنها اختلافی طبقاتی وآشتی ناپذیراست .درنظام بورژوازی جمع ضدین محال است.حرف اول وآخررا توازن قوا درمیدان واقعی مبارزه سیاسی و صنفی وطبقاتی میزند.حرف اول وآخررا قدرت اتحاد واعتراض کارگری میزند.هرگونه سیاست شتر سواری دولا دولاومصالحه کارانه وپیروی ازسیاستهای کارگر کارگری محافظه کارانه قطعا در جهت لوث وتخریب وخاک پاشیدن به چشم مبارزات برحق کارگری خواهد بود.شفافیت سیاسی درموضع گیریها وپای فشردن برآن وتعیین اهداف واقعی و قابل حصول با توسل به تاکتیکهای واقعی وپا برزمین این است موضع کارگری وکمونیستی .آینده هفت تپه چه میشود وبه کجا خواهد رفت؟آیا سیاست کنترل کارگری اجراخواهد شد؟ آیا اداره شورایی اجرایی خواهد شد؟آیا نظارت شورایی اجرایی خواهد شد؟آیا کارگران به خواستهای صنفیشان مانند بازگشت به کارکارگران اخراجی ، بیمه و درمان ، افزایش دستمزدها ،امنیت شغلی ، حق تشکل و اعتصاب و… خواهند رسید؟همین الان امروزسی ام اردیبهشت بنا به اخبار نیروهای مزدورسرکوبگریگان ویژه حکومت اسلامی درسالن ورزشی هفت تپه مستقر شده اند؟ درچند روزگذشته برای فرزانه زیلایی وکیل کارگران هفت تپه ظاهرا به جرم اقدام علیه حکومت وامنیت ملی پرونده سازی و پا پوش دوزی شده است !ازطرفی درمیان باندهای حکومتی زمزمه هایی ازواگذری هفت تپه به سازمان ورشکسته ودزد تامین اجتماعی بگوش میرسد.ظاهرا تجربه ۴۳ ساله حکومت جنایت وسرکوب عریان اسلامی وتوازن قوا درشرایط کنونی چشم انداز روشن وشفافی درتامین کنترل کارگری، اداره شورایی ،نظارت شورایی ندارد .پرچم و تجارب گرانقدرمبارزات کارگران هفت تپه درقامت پرچمداران و رهبران و پیشروان جنبش سرتاسری کارگری با اهمیت وقابل توجه است.مبارزات کارگران هفت تپه جدای ازمبارزات دیگر بخشهای کارگری نیست.تاکید برگرایش چپ ورادیکالیسم کارگری وپرهیزازهرگونه توهم وخوش خیالی به سرمایه داران وحکومتشان،هم پیوندی با دیگر جنبشهای اجتماعی ازقبیل جوانان، دانشجویان ، زنان وبازنشستگان و…،هشیاری وپرهیزاز شرکت درسناریوهای عوام فریبانه حکومتی ، تاکید برصف مستقل کارگری،تاکید برتشکیل مجامع عمومی وشوراهای کارگری بمثابه یگانه نیروی واقعی ودخیل درسرنوشت مبارزات کارگری ، تلاش وسازمانیابی کارگری درجهت هم پیوندی وهم راستایی اهداف صنفی وسیاسی همراه وهمگام با دیگراقشاروبخشهای معترض وبه جان آمده درجهت سرنگونی انقلابی حکومت فاسد و جنایتکار اسلامی سرمایه داران .
زنده باد انقلاب کارگری
کامران پایدار
سی ام اردیبهشت ۱۴۰۰