نشریه پرسش شماره ۶ منتشر شد

Uncategorized نشريات

پرسش نشریه سیاسی کانون مباحث کمونیسم کارگری است که هر دوشنبه منتشر می شود

برای دریافت نشریه لطفا روی لینک زیر کلیک کنید

http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/07/nashriye-porsesh-number-6.pdf

http://jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2020/07/nashriye-porsesh-number-6.pdf