قامت استوارجانباختگان ۶۷ – رحمان حسین زاده

مقالات

مرداد و شهریورماه هر سال نه تنها یادآورتلخ قتل عام وسیع زندانیان سیاسی، بلکه مهمتر یادآور ایستادگی، جسارت و مقاومت هزاران عزیز جانباخته با قامتی استواردر سخت ترین شرایط در مقابل نظام فاشیستی اسلامی است. هزاران قامت استوار مرگ را بر تمکین ترجیح دادند، تا پایه های “نه” گفتن به هیولای جمهوری اسلامی و بنیادهای جنبش سرنگونی این نظام را تحکیم بخشند. جنبش سرنگونی که این عزیزان از پیشکسوتان جسورش بودند، میرود به ثمربنشیند، سران جمهوری اسلامی و “هیئت مرگ” و دست اندرکاران این هولوکاست اسلامی را محاکمه و به سزای اعمالشان برساند. سه دهه قبل به دستور خمینی جلاد و مشارکت همگانی حاکمین اسلامی از هر دو جناح، هزاران مخالف جمهوری اسلامی و کمونیست و آزادیخواه ظرف یک ماه مخفیانه اعدام شدند. اجساد این عزیزان با بولدوزر در بیابانهای خاوران زیر خاک مخفی شد، وبه این ترتیب ظاهرا جمهوری اسلامی زندانها را از زندانی سیاسی خالی کرد! این قتل عام، مابه ازای داخلی قبول آتش بس در جنگ ایران و عراق و برای “پاک سازی” زندانها و ترساندن جامعه بود! سه دهه قبل خاوران بیابان گمنام و متروکی بود که سران جمهوری اسلامی فکر میکردند، دور از چشم مردم میتوانند آثار جنایت وکشتارشان را در آنجا پنهان کنند. اما دیری نپایید و خیلی زود این محل توسط مردم کشف و به گورستان آزادیخواهان و کمونیست ها منصوب شد. بیابان متروکی که قرار بود مخفیگاه آثارشکل گیری حاکمیت اسلام باشد، توسط صدها و چه بسا هزاران خانواده ای که در زیر تله های خاک بدنبال باقیمانده اجساد عزیزانشان میگشتند، کشف شد! از آن سال تا به امروز مبارزه ای بی وقفه برای زنده نگاهداشتن خاوران و جانباختگانش و آرزوی به زیر کشاندن و به محاکمه کشاندن سازندگان این هولوکاست اسلامی در جریان است. هر سال مخفیانه و آشکارا علیرغم فشار قداره بندان اسلامی خانواده قربانیان و مردم در این محل اجتماع کرده و یاد عزیزانشان را گرامی داشته اند. خاوران اکنون آشویتس جمهوری اسلامی و نماد به محاکمه کشاندن سران جمهوری اسلامی و کیفر خواست مردم تشنه آزادی است. خاوران و کشتارزندانیان در سال ۶۷ چشم اسفندیار جمهوری اسلامی است. خاوران پابرجا و پایدار و کشتار سال ۶۷ یکی از مهترین سندهای جنایات جمهوری اسلامی است که سران جمهوری اسلامی باید در مقابل آن پاسخگو باشند.
جوانان و مردمی که تابستان ۶۷ در چوخه های اعدامهای جمعی و شبانه در دسته های صدها و دهها نفره با پیکرهای شکنجه شده به قتل رسیدند، “جرمی” جز مخالفت با شکل گیری همین حکومت فقر و سرکوب و خفقان اسلامی نداشتند. اینها کمونیست ها و آزادیخواهان و مخالفین و مبارزینی بودند که در راه مقاومت در مقابل شکل گیری یک حکومت ضد بشری اسلامی جانباختند. خاوران از مراکز و بناهای مهم، بازگو کننده مقطع مهمی از تاریخ شکل گیری جمهوری اسلامی ایران، و گورستان عزیزان جانباخته راه سوسیالیسم و آزادی است. مبارزه ای که این عزیزان مبشر آن بودند، میرود به طوفان جارو کننده کلیت جمهوری اسلامی و همه دارودسته های “خوش خیم و بدخیم” این نظام مخوف سراپا جهل و جنایت و سرکوب تبدیل شود. جنبش توده ای دی ماه ۹۶و استمرار اعتراضات رادیکال کارگری و توده ای تاهم اکنون و مهمتر پتانسیل خروش همه گیرترو کوبنده ترکارگران،زنان و جوانان و مردم حق طلب برای تعیین تکلیف قطعی با جمهوری اسلامی را در چشم انداز قرار داده است. امسال بیش از هر زمان دیگری باید تاکید کنیم، دور نیست آن روزی که سران جمهوری اسلامی و مهره های برپاکننده این نظام فاشیستی و جانیان هیئت مرگ این قتل عام، امثال پور محمدی را که با وقاحت تمام به آن جنایات هولناک افتخار میکند، به جرم کارنامه پر از قتل و کشتار همه دوران حاکمیتشان و از جمله قتل عام زندانیان سیاسی سال ۶۷ قطعا به سزای اعمالشان میرسانیم.
هر ساله یادآوری قتل عام زندانیان سال ۶۷ عرصه مهمی از نبرد جنبش آزادیخواهانه و برابری طلبانه علیه جمهوری اسلامی است. در داخل و خارج کشور با ابتکار و خلاقیت آکسیونها و اقدامات مبارزاتی لازم برای در تنگنا قرار دادن جمهوری اسلامی و مراسمهای شایسته برای گرامیداشت جانباختگان سال ۶۷ تدارک دیده میشود. همه آزادیخواهان و مردم تشنه آزادی را به حضور در این آکسیونهای مبارزاتی و مراسمهای گرامیداشت هزاران عزیز جانباخته فرامیخوانیم.