اعلامیه حزب حکمتیست، باز هم مُستند سازی امنیتی؛ استفاده از کمونیستهای خوشنام برای مُستند سازی محکوم است!

نشريات

امروز سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸، خبرگزاری “تسنیم” از تریبونهای امنیتی سپاه پاسداران با انتشار یک تیزر تبلیغاتی، از تهیه مُستندی جدید تحت عنوان؛ “کشف حجاب به خاطر یک مشت دلار” خبر داد. در این تیزر تبلیغاتی از یک جمله سخنرانی۱ رفیق آذر ماجدی عضو دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در مراسم ٨ مارس روز جهانی زن استفاده کرده است. به احتمال قوی در خود مُستند کذائی به بریده سخنان افراد دیگری از اپوزیسیون ارجاع شده است. این مُستند میخواهد بگوید که مبارزه پیشرونده زنان علیه حجاب و قوانین اسلامی، “توسط مسیح علینژاد” صورت میگیرد و آنهم مبتنی بر یک توطئه از پیشی و با هدف کسب “یک مشت دلار” است. این جعلیات را نیز با جمله ای از سخن یا سخنان افراد معتبر و خوشنام در صفوف اپوزیسیون انقلابی و کمونیست مُهر و موم میکند!

نهادهای امنیتی و اتاق های فکرشان اینروزها بشکل سریال مُستند امنیتی تولید میکنند. “طراحی سوخته” و امثالهم، که با همین روش و بریدن و میکس اظهارات خارج از متن افراد مبارز و معتبر و یا زیر فشار شکنجه از افراد حقیقی حاصل شدند، هدفی جز ایجاد اغتشاش سیاسی، بی اعتمادی، پرووکاسیون و ترور شخصیت ندارد. رژیم اسلامی و نهادهای خشک مغز اطلاعاتی فکر میکنند که با این شیوه ها میتوانند روندهای واقعی سیاسی در ایران را معکوس و یا کنترل کنند. حتی این مُستند و ادعایش علیه مسیح علینژاد مسخره است. عناصر دیروز حکومتی و اصلاح طلب که به خارج فرستاده شدند و تلاش دارند که افق و سقف مبارزات آزادیخواهانه را محدود به قالبهای شبه قانونی کنند، بسیار علنی از نهادهای مختلف دولتی و نیمه دولتی پول و جایزه دریافت میکنند و امکانات مالی و رسانه ای زیادی در اختیارشان است. افشای خط مشی و سیاست این جریانات بعنوان بخشی از یک جنبش ارتجاعی و بورژوائی کار مستمر و روتین کمونیست های انقلابی و افرادی مانند رفیق آذر ماجدی است. با اینحال حکومتی که در فساد و اختلاس و دزدی های نجومی شُهره آفاق است و دلار و یورو و شمش طلا را با پال و هواپیما و کامیون جابجا میکند، حتی صلاحیت این را ندارد که به دوستان دیروزش بگوید “بخاطر مشتی دلار” کاری را صورت میدهند.

این مستند سازی های احمقانه از پیش شکست خورده است و نمونه های قدیم و جدید آن با نفرت ببنندگان روبرو شده است. کارگران بروشنی در پاسخ سناریوی مضحک “طراحی سوخته” راجع به کارگران هفت تپه فریاد زدند؛ “زندان، شکنجه، مُستند دیگر اثر ندارد”! اما چرا رژیم اسلامی از مُستند سازی و تاریخ معجول علیه انقلابیون و کمونیست ها دست برنمیدارد؟ آنها مستقل از جار و جنجال و تبلیغات مضحک شان، از پتانسیل یک جنبش وسیع کارگری و کمونیستی، از گسترش تمایلات سوسیالیستی و ظرفیتهای رشد جنبش آزادیخواهانه و رهائیبخش سوسیالیستی و کارگری آگاهند و پیشاپیش به استقبال آن رفته اند. اما این تمهیدات نمیتواند مانع روندهای واقعی و بنیادی سیاست در ایران شود و قادر نیست که قوانین ارتجاعی و ضد زن را از زیر فشار انتقاد برنده برابری طلبانه و ضد تبعیض مصون دارد. همینطور اینها شعور و فهم متوسط مردم ازادیخواه ایران را دستکم گرفته اند. جامعه به عناصر متعهد و انقلابی و کادرهائی که سالهای طولانی برای آزادی و خوشبختی انسانها و آرمان سوسیالیستی و کمونیستی جنگیده اند، ارج میگذارد. استفاده از سخنان فعالین و شخصیتهای کمونیست برای سناریوهای امنیتی تنها بیانگر اینست که دشمنان قسم خورده طبقه کارگر، از اعتبار کمونیست ها در جامعه آگاهند و مرتباً سخنان و ادبیات آنها را مانیتور میکنند. تلاش رژیم اسلامی اما بیهوده و محکوم به شکست است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست، اقدام نهادهای امنیتی رژیم و استفاده از سخنان کمونیست های خوشنام و سیاست مستند سازی را قویا محکوم میکند. این سناریوهای سوخته تلاشهای مذبوحانه رژیمی است که دیگر عمرش بپایان رسیده است. این اقدامات نمیتواند جلوی رشد کمونیسم و تمایلات سوسیالیستی را بگیرد. زنده باد کمونیست ها و افق رهائیبخش شان که رعشه به پیکره جمهوری اسلامی سرمایه داران انداخته است.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٢٩ مرداد ١٣٩٨ – ٢٠ اوت ٢٠١٩