در این هفته اتفاق افتاد! – رحمان حسین زاده

مقالات

پیام سرخ ۸ مارس امسال: استبداد و تهدید و فشار جمهوری اسلامی هنوز هم مانع جدی در مقابل به میدان آمدن قدرت و ظرفیت عظیم جنبش آزادی زن در جامعه ایران است. اما هشت مارس امسال نوک کوه عظیم جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی و رادیکالیسم سوسیالیستی درون این جنبش را به وضوح نشان داد. هنوز متینگها و گردهمایی ها و اجتماعات آنطور که مورد نظر ما و فعالین جسور این عرصه مبارزاتی است، بزرگ نبودند. اما ابراز وجود زنان و مردان آزادیخواه و برابری طلب، ابتکارات آنها گسترده و متنوع و در تهران و تعداد زیادی از شهرها، گام مهم دیگری نه تنها جنبش آزادی زن، بلکه کل جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی را جلو برد. مهمتر،اما شاخص ترین خصوصیت امسال ۸ مارس در ایران، پیام سرخ این روز، پیام آزادیخواهی و برابری طلبی ماگزیمالیست و سوسیالیسم قوی درون این حرکت بود. با اندک دقتی در فراخوانها، آفیش و تراکتها، اعلامیه ها، سخنرانیها، نحوه برگزاری و سیمای سیاسی و عملی مراسمها و شعارها و اجرای سرودهای بیشتر مراسمهای امسال در شهر های ایران پیام سوسیالیستی و سرخ روز ۸ مارس را می بینید. این واقعیت گوشه ای از کل پتانسیل عظیم جریان سوسیالیستی موجود در جنبش آزادیخواهی و برابری طلبی، در جنبش کارگری و جنبش آزادی زن و جنبش اعتراضی اردوی کار و نسل جوان علیه وضع موجود، علیه سرمایه داری حاکم و علیه جمهوری اسلامی است. با هر درجه تغییر در تناسب قوا به نفع جبهه کارگر و کمونیسم و جنبش آزادی زن، جنبش سوسیالیستی موجود در بطن جامعه و جنبشهای رادیکال ابراز وجود قویتری خواهد کرد. همه شواهد نشان میدهد، عروج چپ گرایی و کمونیسم در پروسه سرنگونی جمهوری اسلامی و در فردای آن نه تنها هیئت حاکمه و کل بورژوازی ایران را شوکه خواهد کرد، بلکه بسیاری از ناباوران به قدرت تعیین کننده جنبش سوسیالیستی را حتی در صف بندی چپ جامعه هم دست به دهان خواهد کرد. دور نیست آن روز که کل قدرت جنبش سرخ آزادیخواهی و برابری طلبی، با عرض اندام خود، به استثمار و ستم و به همه وجوه حاکمیت وارونه سرمایه در ایران پایان خواهد داد و آزادی و برابری و رفاه را تضمین میکند. با پراتیک هدفمند، آگاهانه و سازمانیافته این روزشورانگیز را نزدیک کنیم.


طومار اعتراضی برای آزادی اسماعیل بخشی: تحرک مبارزاتی این هفته کارگران نیشکر هفت تپه برای آزادی نماینده جسورشان اسماعیل بخشی امید بخش است. کارگران این مرکز روز دوشنبه ۲۰ اسفند، حرکت اعتراضی مادر اسماعیل بخشی را در مقابل حراست و سپس مدیرت کارخانه همراهی کردند و روز پنجشنبه ۲۳ اسفند با ابتکار تهیه طومار اعتراضی با خواست آزادی فوری اسماعیل بخشی این حرکت مبارزاتی را ادامه دادند. تاکنون کارگران شیفتهای روز و شب کارخانه طومار را امضا کرده ند.این طومار اعتراضی زمانی موثرتر خواهد بود، که به محور اقدامات مبارزاتی همچون گردهمایی، راهپیمایی، تحصن و اعتصاب اخطاری تبدیل شود و کارگران با اعمال قدرت عملی خواست آزادی اسماعیل بخشی را بر حاکمیت تحمیل کنند. به علاوه امضا و حمایت از این طومار را میتوان گسترش داد. میتوان مردم شوش و کارگران فولاد اهواز و مردم اهواز که در جریان اعتصاب و تظاهراتهای نیشکر هفت تپه و فولاد موارد زیادی همسرنوشتی خود را با این مبارزات نشان دادند، به امضا و حمایت از طومار آزادی اسماعیل بخشی جلب کرد. به علاوه انتظار اینست کارگران نیشکر هفت آزادی سپیده قلیان را در کنار خواست آزادی اسماعیل بخشی به خواست طومار خود اضافه کنند. سپیده قلیان اساسا به دلیل دفاع از کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز به زندان افتاد. لازمست کارگران نیشکر هفت تپه بر آزادی فوری سپیده قلیان پافشاری جدی بکنند.


احکام سنگین علیه نسرین ستوده قویا محکوم است: ۳۸ سال زندان و ۱۴۸ ضربه شلاق علیه نسرین ستوده از معدود احکام قضایی سنگین و جنایتکارانه جمهوری اسلامی علیه فعالین سیاسی و اجتماعی در سالهای اخیر است. این احکام ظالمانه به درست عکس العمل گسترده در جهان و ایران را به همراه دشته است. این احکام جنایتکارانه علیه نسرین ستوده از نظرما قویا محکوم است. ما خواهان لغواین احکام و آزادی فوری نسرین ستوده هستیم.