اعلامیه کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری – حکمتیست: بند و بست ومماشات با جمهوری اسلامی قویا محکوم است!

نشريات

کارگران! مردم آزادیخواه!
درروزهای گذشته خبرنشست پنهانی نمایندگان چهارحزب و جریان ناسیونالیست کرد، حزب دمکرات کردستان ایران، حزب دمکرات کردستان ، هر دو شاخه جریان زحمتکشان کردستان با عوامل دست چندم جمهوری اسلامی در کشور نروژدرشبکه های اجتماعی علنی و افشا شده است.
سکوت تایید آمیز این چهارجریان در مورد این مسئله وسابقه نشست و برخاست آنها در گذشته و در مناسبتهای مختلف با عوامل جمهوری اسلامی، گمانه زنی درمورد صحت و سقم این نشست را بر طرف کرده و اساسا بنا به ماهیت ارتجاعی و ناسیونالیستی این جریانات تلاش برای بندوبست آنها با این رژیم پدیده جدید و غیره منتظره ای نیست. ما کمونیستها و آزادیخواهان در کردستان بارها مضرات و مخاطرات چنین سیاستها و کارکرد ضد مردمی جریانات ناسیونالیست علیه مردم و مبارزه حق طلبانه شان را با افکار عمومی و مردم در میان گذاشتیم.
مساله اینست، اوضاع سیاسی ایران و بحران همه جانبه جمهوری اسلامی فاکتورهای جدیدی را وارد صحنه کرده است.بن بست کامل جمهوری اسلامی، گسترش فشاراعتراض و مبارزه مردم درسراسر ایران، انزوای بین المللی، جمهوری اسلامی را تماما در تنگنا قرار داده است. جمهوری اسلامی نگران از دست رفتن کنترلش بر جامعه و از جمله در کردستان، با در پیش گرفتن توطئه های متعدد، در صدد حفظ حاکمیت سیاه خود و مقابله با روند اعتراضات انقلابی و سرنگونی طلبانه دارد. همزمانی پخش خبر نشست با احزاب و جریانات ناسیونالیست و برگزاری به اصطلاح کنگره “مشاهیرکرد” توسط دوایر اطلاعاتی و امنیتی رژیم در ۱۱ و ۱۲ این ماه در شهر سنندج با دعوت از “هنرمندان سر شناس کرد” و روحانیون و مزدوران کاسه لیس رژیم و برگزاری کنگره یاد آوری جنایات مزدوران محلی کشته شده رژیم در کردستان تحت نام “کنگره شهیدان کردستان” توطئه های جمهوری اسلامی علیه گسترش جنبش سرنگونی طلبانه و انقلابی درسراسر ایران و کردستان است. تقلای پنهانی و مذبوحانه جریانات ناسیونالیست و فدرالیست برای بندو بست و توطئه گری و همسویی با جمهوری اسلامی علیه آزادیخواهی ، علیه منافع کارگر و زحمتکش و خاک پاشیدن به چشم مردم کردستان است .
مردم آزادیخواه کردستان بر خلاف سیاست مماشات جویانه و توطئه گرانه احزاب و جریانات ناسیونالیست، سرسازش با رژیم جنایتکار اسلامی نداشته و ندارند. علیرغم چهار دهه تحمیل فقرو فلاکت و سرکوب و اعدام و اختناق زیر بارحاکمیت سیاه رژیم اسلامی نرفته و بابت آن هزینه داده اند.رژیمی که در چهار دهه حاکمیت ننگین خود سر جنگ با مردم داشته، کردستان را پادگان کرده و هم اکنون از هیچ گونه جنایتی علیه مردم ابایی ندارد. رژیمی که هر روزه کولبران را به گلوله می بندد، کارگران مبارز و فعالین اجتماعی و انقلابی را دستگیر و شکنجه می کند نه تنها جایگاهی در میان مردم ندارد ، بلکه از هر فرصتی برای تضعیف و نابودی آن باید تلاش کرد. احزابی که با چنین رژیم جنایتکاری نشست و بر خاست دارند و بر سرمنفعت مردم ومسائل مردم کردستان از جمله رفع ستم ملی قصد معامله و تبانی دارند، به وضوح ضدیت آشکار با مبارزه و منافع مردم دارند و به همین اعتبار باید اهداف و سیاست آنان افشا و در جامعه کردستان منزوی و دست آنان از دخالت در سرنوشت مردم کوتاه شود .
در چهار دهه اخیر مبارزه انقلابی جامعه کردستان، صف گسترده و خودآگاه کمونیستها و آزادیخواهان مستمرا ماهیت سیاستها و مواضع احزاب و کارکرد ضد مردمی جریانات ناسیونالیست و بی ربطی مطلق آنان به منفعت مردم را افشا کرده و با شکل دادن به جنبش موثر کمونیستی و کارگری اجازه داده نشد صحنه سیاسی جامعه کردستان، تنها صحنه مانورهای ارتجاعی احزاب ناسیونالیست علیه مر دم باشد. اکنون و بیش از پیش و در شرایط پیچیده تر کمونیستها و آزادیخواهان همین رسالت را به عهده داریم. بیش از پیش کارگران و مردم حق طلب لازمست با آگاهی بالا سیاست مماشات جویانه و معامله گرایانه جریانات ناسیونالیست با ارتجاع حاکم را درپوشش دفاع از “مردم کرد “طرد کنند.واقعیت اینست ستم ملی اعمال شده به مردم کردستان به وسیله ای در دست این احزاب برای معامله و چانه زنی بر سرسهمی ازقدرت وشریک شدن در قدرت با همین ستمگران حاکم تبدیل شده و ربطی نه به رفع ستم ملی ونه به منفعت وحقوق و آزادیهای مردم ندارد.
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران –حکمتیست، تقلای ارتجاعی و توطئه گرانه جریانات ناسیونالیست را از بالای سرمردم و برای بند و بست و سازش با جمهوری اسلامی قویا محکوم و مردود اعلام میکند. ما اعلام می کنیم که نشست این احزاب چه در گذشته و چه حال بر خلاف اهداف و منافع حق طلبانه مردم در کردستان وامروز بخصوص در خدمت به بقای جمهوری اسلامی است، آن هم در شرایطی که مردم کردستان همراه با مبارزه مردم در سراسر ایران برای به گور سپردن رژیم جنایتکار اسلامی به پا خواسته اند.
سیاست مماشات و بند و بست با جمهوری اسلامی باید از جانب مردم و همه احزاب و نیروهای آزادیخواه ، چپ و مترقی محکوم و ممنوع اعلام شود .
کمیته کردستان حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
۱۲ تیر ۱۳۹۸- ۳ ژوئیه ۲۰۱۹