کنگرە مشاھیر کرد ، ترفند دیگری از طرف جمهوری اسلامی و وابستگان آن در کردستان

نشريات

اوضاع سیاسی ایران و بن بست بیش از پیش جمهوری اسلامی ، این رژیم جنایتکار را برای مقابله با اوضاع دشوار خود به تکاپو انداخته است . در کردستان که جمهوری اسلامی واقف است در صورت هر تغییر و تحولی احتمالا کار او سریع تر از جاهای دیگر یکسره خواهد شد ، نشانه هایی از تحرک بیشتر رژیم به چشم می خورد که اساسا پیشگیرانه و برای خنثی کردن رویاروی جامعه علیه خود او است ۰

روزی با سرهم کردن کنگره کشته شدگان و مزدو ران خود سعی در نگهداشتن روحیه مزدوران محلی و شریک جرم‌های خود دارد ، و روزی با چراغ سبز دادن به احزاب ناسیونالیست کرد و گفتگو با آنها سعی می کند که فضای مبارزاتی جامعه و موج تنفر مردم کردستان از خود را دچار انفعال و تردید کند ۰

کنگره مشاهیر کرد یکی دیگر از این ترفندهای شیادانه جمهوری اسلامی است که قرا ر است روزهای ۱۱و ۱۲ تیر ماه با حضور جمعی آخوند مرتجع و ضد فرهنگ و هنر و ادب در دانشگاه سنندج برگزارشود ۰ اینجا هم آتش بیار این معرکه رسوا که با شرکت وزیر فرهنگ و ارشاد رژیم اسلامی و چند تن دیگر از مقامات رژیم بر پا می شود ، هنر مندهای در باری و مجیز گویان ۴۰ ساله رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی هستند ۰ نه تنها گروه آبرو باخته خانواده کامکارها ، این مفتخرین به دست بوسی خمینی ، بلکه زمزمه حضور مظهر خالقی خواننده شناخته شده کردستان و جمعی از هنرمندان و مقامات از کردستان عراق با وساطت قباد طالبانی هم بگوش می خورد ۰ خلا صه از همه جا حلقه بگوشان به صف شده اند تا جانی در کالبد این مناسک در واقع مذهبی دست ساز دوائر امنیتی رژیم بدمند ۰

اما جمهوری اسلامی ۴۰ سال است در این راه شکست می خورد. چهل سال است با کمک خیل جیره خواران محلی در کردستان ، با دستگیری و زندان و اعدام ، با به میدان فرستان اصلاح طلب و خبر نگارو ژورنالیستهای کهنه پاسدار و سرکوبگر و بر پا کردن انواع همایش و کنگره سعی در خنثی کردن فضای سیاسی و مبارزاتی جامعه کردستان و ایجاد امنیت برای خود است . نتیجه چه شده است ؟

امروز صحنه سیاسی کردستان در مقابل جمهوری اسلامی از هر زمان قطبی تر است ۰ جمهوری اسلامی کماکان روی آتش زیر خاکستر و ‌تنها به حکم توپ و تانک و کشتار و سرکوب پابرجاست وو ضعییت آن از هر زمان شکننده تر است ۰ اینها واقعیاتی هستند که برپایی این کنگره و همایشهای ارتجاعی را ضروری کرده اند ۰
اما کارجمهوری اسلامی از اینها گذشته است . از دست هنرمند و شخصیت های فرهنگی و علمی و سیاسی و هنری با عمامه و بدون عمامه که ۴۰ سال است با حکومت اعدام مدارا می کنند و تنها “هنرشان “ سکوت بیشرمانه و چشم بستن به جنایات رژیم در کردستان است کاری ساخته نیست ۰

شخصیت های هنری از قبیل مظهر خالقی و دیگران در صورت پا پیش گذاشتن در این معرکه تنها خود را خراب می کنند ۰ بگذارید واسطه گران خانواده طالبانی و دیگر آتش بیاران این معرکه از این در یوزگی دست خالی برگردند ۰ برای اینها مزدوری جمهوری اسلامی یک شغل دایمی است نگذارید شمارا قربانی آن بکنند ۰

مردم شرافتمند کردستان
مردم مبارز سنندج
هنرمندان و هنر دوستان عدالتخواه
با افشای این کنگره دست ساز جمهوری اسلامی و افشای سیاست و مقاصد آن ، مانع شرکت هنرمندان و مردم شرافتمند در این مناسک بشوید ۰ این خیمه شب بازی را به اندک وابستگان به اصطلاح هنرمند رژیم از قبیل کامکارها و تکبیر و صلوات ملاهای هنرمند اهل تسنن بسپارید ۰ جمهوری اسلامی و وابستگان آن را یکبار دیگر رسوا کنید ۰ یکبار دیگر نشان دهید که مشاهیر و هنرمندان واقعی در صف مردم مبارز علیه رژیم ضد هنر و شادی جمهوری اسلامی هستند ۰

کمیته کردستان حزب حکمتیست
۱۰ تیر ۱۳۹۸