دو اثر از منصور حکمت: آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است و بحران آخر:ریشه های سیاسی بن بست اقتصادی رژیم اسلامی

نشريات

دو اثر از منصور حکمت: آیا پیروزی کمونیسم در ایران ممکن است و بحران آخر:ریشه های سیاسی بن بست اقتصادی رژیم اسلامی

http://www.hekmatist.org/attachments/article/7524/Publication1.pdf?fbclid=IwAR2h0ViK_FQQzMKjGCNCSvEiK5HvTmvGbwINQChQxDSfRH8tlUhi_9jm-bo