اول مه، روز جهانی کارگر، روز مبارزه علیه نظم سرمایه داری – پردل زارع

کارگری

از روزی که اول مه، روز جهانی کارگر که با مبارزه و فداکاری هزاران کارگر از جان گذشته جایش را در تقویمها باز کرد و به ثبت رسید، بیش از صد سال میگذرد.همواره این روز، بعنوان روز جدال طبقه کارگر با سرمایه داری بوده و هست. روزی که طبقه کارگرایران همراه با دیگر هم طبقه ای هایش در سراسر جهان یکصدا خواستارکم کردن ساعت کاری، امنیت، رفاه، بیمه بیکاری و اضافه حقوق و حقوق‌ برابر و آزادکردن زندانیان سیاسی و فعالین کارگری که بجرم دفاع از حق و حقوق کارگران در زندانند، هست. از آفریقا تا آسیا تا آمریکا و اروپا در هر کجا که انسانی زندگی میکند، این روز را نه فقط یک روز برای جشن گرفتن بلکه یک روز برای اعتراض به سرمایه داری جهانی میشناسد و این روز را بعنوان سمبل قدرت طبقه کارگر به جهان معرفی میکنند.جنبش کارگری ایران در آستانه روز اول مه امسال، در یک سال گذشته تاکنون، تغییر و تحول فراوانی کرده و بیش از دو هزار اعتراض کارگری را بر علیه حکومت رژیم اسلامی ایران و کارفرمایان ضد کارگری اش در جای جای ایران سازماندهی کرده و انجام داده است. بزرگترین اعتراض کارگری سال ۹۷ مربوط به کارگران نیشکر هفت تپه و فولاد اهواز بود که بیش از یک ماه کارگران برای بدست آوردن حق و حقوقشان خیابانهای شهر را به تصرف خود در آورده بودند. در این میان رهبران کارگری چون اسماعیل بخشی و علی نجاتی و فعالین دیگر فراوانی در رهبری اعتراضات کارگری سال ۱۳۹۷ نقش قابل توجهی داشتند. کارگران نیشکر هفت تپه با درست کردن شوراهای کارگری و بیرون انداختن مسئولین دزد و جنایت کار از کارخانه توانستند که مدیریت کارخانه را بدست بگیرند و خود تصمیم گیرنده و انجام دهنده کارها باشند.نیروهای حکومتی رژیم اسلامی ایران از ترس گسترش اعتراضات کارگری و ادامه دار شدن این اعتراضات و تسخیر و کنترل کارخانه ها توسط کارگران و درست کردن شوراهای کارگری در دیگر کارخانه های بزرگ ایران، دست به دستگیری اسماعیل بخشی و علی نجاتی و فعالین دیگر کارگری زدند. با فشار و شکنجه های روحی و روانی در سیاه چاله های اداره اطلاعات که کاری جز شکنجه در بد ترین شرایط روحی و روانی و درست کردن پاپوش برای دستگیر شدگان و بد نام کردن کمونیسم بلد نیست، با گرفتن اعترافات اجباری از فعالین کارگری دستگیر شده و ربط دادن آنها به “امپریالیسم جهانی” و پخش اعترافات اجباری آنها از رسانه ی بی صدای سیما با نام “طراحی سوخته ” تنها درماندگی و ترسش را از نیروی اجتماعی طبقه کارگر و علم کمونیسم و مردم آزادیخواه و برابری طلب که در هر شرایطی پشت و حامی مردم زحمت کش که خواهان سرنگونی رژیم اسلامی ایران هستند نشان داده است.اسماعیل بخشی و علی نجاتی و تمامی فعالین کارگری دستگیر شده ادامه دهنده راه فعالین کارگری دیگری در ایران هستند که به دست نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی ایران از بدو تاسیس اش تاکنون دستگیر و کشته شده اند.جا دارد در آستانه روز جهانی کارگر یادی بکنیم، از فعالین کارگری کشته شده در زندان مانند شاهرخ زمانی، کورش بخشنده، محمد جراحی و جمال چراغ ویسی که در زندانهای ایران به دست نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی ایران شکنجه و کشته شدند. این روز را به یاد آنان و تمامی کارگران زندانی وو طبقه کارگر تقدیم کنیم و خود را ادامه دهنده راه آنان که خواستار حقوق برابر، امنیت، رفاه ، بیمه بیکاری و آزادی و برابری بودند و هستند،بدانیم.در روز اول مه قدرت کمونیسم و کمونیسم کارگری هرچه بیشتر در جامعه در بین طبقه کارگر و فرودستان جامعه احساس و درک میشود و اینکه چرا کمونیسم پاسخگوی مشکلات و معضلات امروز جامعه سرمایه داری و تنها راه حل برای خروج از این بحران اقتصادی است بیشتر احساس و مورد توجه قرار میگیرد.
زنده باد اول مه روز جهانی کارگر
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
Pordelzarh1985@gmail.com