کنترل کارگری،مجموعه مطالبى در باره سیاست کنترل کارگرى

کارگری نشريات

مجموعه مطالبى در باره سیاست کنترل کارگرى را میخوانید. انتشار این مجموعه دو هدف دارد: اول٬ توجه به این بحث در میان فعالین کارگرى از زمان طرح آن هر روز بیشتر شده است. شرایط وخیم زندگى طبقه کارگر تحت سرمایه دارى سوپر ارتجاعى و ورشکسته جمهورى اسلامى دلیل اصلى این توجه است. بخشى از سوالات مطرح شده دراین زمینه و گزارشهاى دریافتى ما از مباحث در میان محافل کارگرى موید این امر است. دوم٬ این بحث متاسفانه با موجى از تحریفات و انتساب مواضع دلبخواهى و اساسا یکسان روبرو شده است. مواضعى که در طرح بحث کنترل کارگرى از جانب ما مطرح نشده است. “بیانیه و قطعنامه حزب در باره کنترل کارگرى٬ میزگرد هیئت دائر حزب٬ چند مطلب مستقل٬ و پاسخ به سوالات طرح شده از جانب فعالین کارگرى” مجموعه اى است که مواضع ما را بیان میکند. انتشار این مجموعه هم براى علاقه مندان این بحث مفید است و هم براى منتقد منصف میتواند مبنائى براى یک بحث اصولى و پیش برنده باشد.
مضافا اینکه بحث تشکل کارگرى جزو لاینفک سیاست کنترل کارگرى است. در این زمینه “قطعنامه حزب در باره تشکلهاى توده اى طبقه کارگر” از منصور حکمت تجدید چاپ شده است که چهارچوب سیاست ما را تبئین میکند. همینطور مطلب “تشکل توده اى کارگرى٬ مرورى به تلاشهاى تاکنونى” کمیته هاى مختلف براى ایجاد تشکل کارگرى است که زاویه نقد ما را به این سنت فعالیت بیان میکند. و بالاخره مطالبى در نقد سیاست “دولتى کردن در تقابل با خصوصى سازى” تجدید چاپ شده است که اساسا نقد گرایشهاى ناسیونالیست و پروتکشنیست در جنبش کارگرى است.مطالعه و توزیع گسترده این شماره نشریه را در میان کارگران و محافل کارگرى توصیه میکنیم. *

  https://www.jahantelegraf.com/wp-content/uploads/2021/06/kontrol_karqariA5chap_dakhel.pdf