اعلامیه حزب کمونیست کارگری- حکمتیست در باره؛ تشدید تخاصم دولتهای تروریستی آمریکا و جمهوری اسلامی

نشريات

روز دوشنبه دولت آمریکا، سپاه پاسداران رژیم اسلامی را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داد. جمهوری اسلامی نیز متقابلاً دولت آمریکا را “دولت حامی تروریسم” و فرماندهی مرکزی آمریکا موسوم به سنتکام و نیروهای وابسته به آن را “گروه تروریستی” نامید. این واقعه موجی از لفاظی و تهدید و تبلیغات جنگی از جانب مقامات و سخنگویان دولتهای آمریکا و جمهوری اسلامی را روی صحنه آورد. این دنیائی است که انواع تروریست ها و آدمکشان ماشه بدست بر آن حُکم میرانند. تروریست ها را باید بزیر کشید.

دولت آمریکا در راس تروریسم جهانی صلاحیت “مبارزه با تروریسم” را ندارد. اولاً، جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران و دهها نهاد امنیتی و اطلاعاتی و تروریستی‌اش عمدتا محصول سیاستهای آمریکا و دیگر قدرتهای امپریالیستی در دوره جنگ سرد است. ثانیاً، جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارانش چهار دهه است علیه مردم ایران و منطقه جنایت میکنند و یکپای تحجر و تروریسم در منطقه و جهان بوده است. اهداف و سیاستی که این دولتهای تروریستی دنبال میکنند، دقیقا علیه اهداف و سیاستی است که طبقه کارگر و جنبش سرنگونی و آزادیخواهانه مردم ایران دنبال میکنند. تشدید کشمکش دولتهای تروریستی نه فقط ربطی به مبارزه انقلابی و اهداف آزادیخواهانه کارگران و توده‌های مردم ندارد، بلکه مُخرب است و فضائی برای تحرک نیروهای ارتجاعی در منطقه و در ایران میان جریانات ارتجاعی در حکومت و حاشیه حکومت و صفوف اپوزیسیون راست ایجاد میکند. فوران شادی نیروهای متفرقه راست ایران که به امید “آلترناتیوسازی دست راستی” مورد حمایت آمریکا و “رژیم چینج” روزگار سپری میکنند از یکسو و تحرک صفی مبتذل از ناسیونالیسم ضد آمریکائی در حاشیه حکومت در دفاع از سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی از سوی دیگر، صرفا مابه ازای داخل کشوری صفبندی وسیعتر جهانی و منطقه ای ارتجاع بین المللی است که هر کدام در این واقعه جای خود را پیدا کرده اند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست در باره مخاطرات تشدید کشمکش دولتهای تروریستی آمریکا و جمهوری اسلامی علیه مبارزه انقلابی کارگران و مردم ایران برای سرنگونی رژیم اسلامی، کمپ آزادیخواه جامعه را به هشیاری سیاسی فرامیخواند. باید هر سیاست دفاع از آمریکا و دفاع از جمهوری اسلامی را رسوا و منزوی کرد. ما نه در اهداف و دورنمای میلیتاریستی و تروریستی آمریکا و موئتلفینش در جهان و منطقه و ایران منفعتی داریم و نه با بقای جمهوری اسلامی و تلاشهای تروریستی‌اش کوچکترین سر سازشی داریم. پلاتفرم و مبارزه اردوی انقلابی و کارگری علیه این نیروها و دولتهای تروریستی و تلاش برای جارو کردن کل ارتجاع بورژوائی است. ما طبقه کارگر و مردم آزادیخواه را به گسترش تلاش برای سرنگونی فوری جمهوری اسلامی فرامیخوانیم. کارگران با مبارزه و انقلاب خود با تروریسم تعیین تکلیف قطعی خواهند کرد.

مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!
زنده باد جمهوری سوسیالیستی!
حزب کمونیست کارگری ایران- حکمتیست
٩ آوریل ٢٠١٩ – ٢٠ فروردین