اطلاعیه مشترک در حمایت از فراخوان به تجمع بازنشستگان در مقابل مجلس روز ۲۸ خرداد ماه

نشريات

گروه های مختلف بازنشستگان در ادامه مبارزاتشان،ساعت ۱۰ صبح ۲۸ خرداد فراخوان تجمع در مقابل مجلس را داده اند. “گروه اتحاد بازنشستگان” در اطلاعیه ای تحت عنوان”تا رسیدن به مطالبات برحق مان اعتراضات همچنان ادامه دارد!” از این تجمع با شعار “تجمع، تحصن، تشکل مستقل، حق مسلم ماست!” حمایت کرده است. همچنین سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در اطلاعیه حمایتیش از این تجمع، عنوان کرده که دفاع از مطالبات به حق بازنشستگان وظیفه تمام کسانی است که برای داشتن زندگی شایسته تلاش می کنند. داشتن یک زندگی متعارف بر اساس استانداردهای جهانی در راستای یک زندگی شایسته برای تمام افراد در ایران امکان پذیر است، پس متحدانه از مطالبات بازنشستگان با شعار”نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست!” به دفاع برخیزیم.

فراخوان این تحصن برای مطالباتی است که بازنشستگان در سراسر کشور بارها در حرکت های اعتراضی خود مطرح کرده اند. فعالین این حرکت در فراخوان تجمع های قبلی به روشنی رو به همه بازنشستگان در سراسر کشور گوشه ای از وضعیت بازنشستگان را اینگونه توصیف کرده بودند: “همانطور که خودشما با تمام وجود رنجهای دوران اشتغال را لمس کردید، هر روز به امیدفردایی بهتر واقعیات وامیدهای زندگی شما،به تخیل پیوست. گمان میرود که خدایان ثروت و قدرت دست از فریب ما بر نمیدارند و برآنند که با مستمری بخور ونمیر ما، خوابها و رویای امپراتوری خویش را به واقعیت برسانند، وما همچنان دست نیازمان به سوی دامن بخشنده ی آنان درازباشد. آنچه ما درطول سالهای خدمت تجربه کرده ایم، این است کهحق وقانون بازیچه ی دست مسئولین بی درد و مرفه است، حال گریز ازاین سرنوشتی که خدایان ثروت و قدرت برای ما رقم زده اند به همت والای شما بستگی قطعی پیدا کرده است”.

این همت و عزم بار دیگر در صحنه است و شایسته وسیع ترین حمایت ها! بازنشستگان جزو بی حقوق ترین اقشار جامعه هستند و زندگی و معیشتان با حقوقی چند برابر زیر خط فقر به سختی می گذرد و مبارزات شکوهمند آنها بخشی از مبارزات حق طلبانه ای است که از طرف کارگران، معلمان، دانشجویان، زنان و سایر جنبش های آزادیخوانه در جامعه بحرانی ایران در جریان است.
ما ضمن حمایت بی دریغ از مبارزات بازنشستگان و حمایت از فراخوان ۲۸ خرداد آنها در مقابل مجلس، همه فعالین جنبش های اجتماعی را فرا می خوانیم که پژواک صدای حق طلبانه بازنشستگان را با حمایت و پشتیبانی خود رساتر سازند.

زنده باد مبارزات حق طلبانه بازنشستگان
مستحکم باز پیوند مبارزاتی بازنشستگان با دیگر جنبش های اجتماعی در ایران
زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم
سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی

۲۴ خرداد ۱۳۹۸ برابر ۱۴ ژوئن ۲۰۱۹
امضاها:
اتحاد فدائیان کمونیست
حزب کمونیست ایران
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست
سازمان راه کارگر
سازمان فدائیان (اقلیت)
هسته اقلیت

.