اطلاعیه: اسماعیل مولودی همان نوید بشارت است! علی جوادی

نشريات

اخیرا اسماعیل مولودی در یک ویدئوی پر از جعلیات و اتهامات سخیف و تماما ارتجاعی علیه کل جنبش کمونیسم کارگری اذعان کرده است که همان نوید بشارت کذایی است. شخصی که با نام مستعار برخی اطلاعات درونی و غیر علنی پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری را مغرضانه و کور منتشر میکرد. برای “حقانیت” ادعای ایشان همین قدر کافی است که یادآوری شود ایشان در آن دوران تماما چنین انتسابی را بخود عمیقا محکوم میکرد.
انتشار اسناد و مباحث درونی و نقض دیسیپلین درونی هر کمیته حزبی که فرد داوطلبانه افتخار حضور در آن را پیدا کرده است یک خطای تشکیلاتی است که در هر مورد باید مورد بررسی و در صورت قطعی شدن مستلزم اقدام تشکیلاتی مناسب است، که این چنین نیز شد!
من اتهامات کثیف اسماعیل مولودی علیه رهبری وقت حزب کمونیست کارگری و کل جنبش کمونیسم کارگری را، علیرغم هر اختلاف نظر سیاسی ام با این رهبری، عمیقا محکوم میکنم. من از اقدام تشکیلاتی رهبری حزب کمونیست کارگری در مقابله با نوید بشارتها دفاع میکنم!
علی جوادی
۲۰ فوریه ۲۰۲۱