تا حق خود نگیریم، از پای نمی نشینیم! اعتصاب شکوهمند معلمان پایان گرفت! -اعلامیه حزب حکمتیست

رسانه های تصویری کارگری

روزهای ۲۲ و ٢٣ مهر، مدارس و محیط های آموزشی در سراسر کشور صحنه اعتراض پرشور معلمان به موقعیت معیشتی، شغلی و آموزشی بود. کلاسهای درس و حیاط مدارس در بسیاری نقاط به صحنه های پرشکوه همبستگی و همدلی دانش آموزان و معلمان تبدیل گشت. دانش آموزان با ابتکارات مختلف با اعتراض معلمان همراهی کردند. در بسیاری مدارس معلمان با توضیح خواستهای اعتصاب برای دانش آموزان از جمله آموزش رایگان و عدالت آموزشی، به دانش آموزان درس اعتراض و همبستگی دادند. همینطور در بسیاری از دانشگاههای کشور دانشجویان به طرق مختلف از جمله تظاهرات و تجمع از اعتراضات معلمان دفاع کردند. معلمان آزادیخواه با تحصن در دفتر مدارس و برافراشتن خواستهای برحقشان؛ آموزش رایگان، درمان رایگان، آزادی معلمان زندانی، افزایش حقوق بالای شش میلیون، ایمن سازی مدارس، بالا بردن کیفیت آموزشی، لغو خصوصی سازی مدارس و کالایی کردن آموزش، بازگرداندان میلیاردها تومان تاراج شده از صندوق ذخیره معلمان، خواستهای مشترک اردوی کار را فریاد زدند. معلمان بعد از دو روز اعتصاب و تحصن، امروز  سه شنبه ٢۴ مهر، ضمن تاکید و پافشاری بر خواستهایشان به اعتصاب خود پایان دادند.

قبل از اعتصاب و در طول اعتصاب، نیروهای امنیتی تلاش کردند با ارعاب و تهدید و بعضا دستگیری، از اعتصاب جلوگیری و یا به آن خاتمه دهند. محمد رضا رمضان زاده را دستگیر کردند. او از همان لحظه ورود به زندان دست به اعتصاب غذا زده است و هنوز اطلاعات دقیقی در مورد وضعیت وی متشر نشده است. دستگیری و بازداشت معلمان اعتصابی، در خارج از ایران بازتاب گسترده ای داشته و تاکنون پنج سندیکای کارگری فرانسه به برخورد مامورین امنیتی رژیم به معلمان و کارگران اعتصابی اعتراض نموده اند.

همزمان با اعتصاب معلمان، امروز سه شنبه ٢۴ مهر، با فراخوان قبلی بازنشستگان شهرهای مختلف ایران در مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران اجتماع کردند. بازنشستگان از جمله در این اجتماع شعار آزادی زندانیان سیاسی را سر دادند و مطالباتشان را طی قطعنامه ای در جمعیت قرائت کردند. همزمان در چند دانشگاه، دانشجویان در اعتراض به وضعیت نامشخص تحصیلی خود و حذف برخی از رشته های تحصیلی تجمع و اعتراض کردند.

 

اعتصاب دو روزه معلمان در ادامه اعتصاب سه هفته ای رانندگان کامیون و کامیونداران، اجتماع و اعتراض سراسری بازنشستگان، حمایت گسترده دانش آموزان و دانشجویان و تشکلهای کارگری، بیانگر اینست که خواستهای اردوی کار ایران اساسا مشترک است. این یکصدا است که در جبهه های مختلف فریاد زده میشود و میرود بسرعت همه گیر و هم زمان شود. این اردوی کار ایران است که در مقیاس جامعه می خروشد و پرچم یک زندگی آزاد و ایمن و مرفه را برافراشته است.

در روزهای آتی رانندگان کامیون برای آزادی همکارانشان در مقابل زندان اوین اجتماع می کنند. جای کارگر و معلم و راننده اعتصابی در زندان نیست. همصدا فریاد زنیم همکارانمان را آزاد کنید! تعرض و دست درازی به اعتصاب موقوف! زندان جای کسانی است که بانی این وضعیت مشقت بارند. زندان جای حکومتی ها و استثمارگران و فاسدین و اختلاسگران است که کل ثروت جامعه ایران را به تاراج برده اند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست خواهان آزادی فوری معلمان دستگیر شده، آزادی بیقید و شرط رانندگان اعتصابی و کارگران اعتصابی دستگیر شده و کلیه زندانیان سیاسی است. حزب به معلمان، رانندگان، بازنشستگان، دانشجویان و دانش آموزان پیشرو درود میفرستد و دست شان را بگرمی میفشارد. کارگر، معلم، راننده، اتحاد، اعتصاب!

مرگ بر جمهوری اسلامی!

آزادی، برابری، حکومت کارگری!

زنده باد جمهوری سوسیالیستی!

۲۴ مهر۱۳۹۷- ۱۶ اکتبر ۲۰۱۸