تهدید، بازداشت و ضرب و شتم رانندگان کامیون و کامیونداران موقوف!

رسانه های تصویری کارگری

اعتصاب رانندگان کامیون و کامیونداران روز جمعه سیزدهم مهر وارد چهاردهمین روز خود شد. خواسته های این اعتصاب جزئی از اولیه ترین ملزومات زندگی یعنی، کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی، افزایش ۷۰ درصدی نرخ کرایه، کسر حق پرداختی بیمه رانندگان، حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربریها، افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار، نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه ای مأموران راهنمایی و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه گیر است. مبارزه و پافشاری رانندگان کامیون و کامیون داران بر تحقق این خواسته ها  در شرایطی ادامه دارد که تشدید بحران اقتصادی و کاهش ارزش پول داخلی در برابر دلار و دیگر ارزهای خارجی باعث سقوط فاجعه بار قدرت خرید خانواده های کارگری و اکثریت مردم ایران شده و فقر و فلاکت بیسابقه ای را به آنان تحمیل کرده است. تامین معیشت و پذیرش سختی کار و بازنشستگی زودرس و دسترسی عادلانه به ابزار کار و امکان استراحت در بین راه و … است. خواسته هایی که در همانحال بسود تامین امنیت جاده های خطرناک در ایران است که سالانه بیشتر از هر جنگی قربانی میگیرند. اما برای سرمایه داران ودولت مذهبی شان آنچه ارزش ندارد زندگی و رفاه و جان کارگران است. دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی رژیم این مردمان زحمتکش را تهدید به اعدام و مجازاتهای سخت میکنند. بیش از ٢٣٨ نفر را تاکنون بازداشت کرده و شماری را مورد ضرب و شتم قرار داده اند. مقابله رژیم با طبقه کارگر ایران و معترضان و اعتصابیون همواره علاوه بر سرکوب آزادی و قتل و کشتار نشاندهنده نقش بازدارنده رژیم در گسترش رفاه و پیشرفت جامعه بوده است. پلیس و ارگانهای قضایی و زندان ها بسیج میشوند زیرا هیچیک از این مطالبات با منفعت سرمایه و حرص بی پایانش برای سود جور در نمی آیند. مردم زحمتکش و کارگران این مسئله را بخوبی دریافته اند و ترس رژیم از همین جاست. بعد از خیزش سراسری دیماه دیگر برای حکومتی ها هم این مسئله روشن شده است. سرکوب و زندان دیگر جواب نمی دهد. نوبت کارگران و زحمتکشان فرا رسیده است و می روند تا بساط این رژیم قرون وسطایی را جمع کنند. در شرایط کنونی اقدام رانندگان کامیون و کامیون داران به سازماندهی سومین اعتصاب سراسری طی چهار ماه گذشته و هدایت و پیگیری مطالبات در زیر فشار تهدیدات و بگیر و ببندها نه تنها نقطه عطفی در مبارزات به شمار می آید، بلکه گامی مهم در مسیر تکامل مبارزات کارگری در ایران است. گام بعدی در پیشروی مبارزات کارگران ایران، ایجاد هماهنگی و همزمان کردن اعتصابات سراسری کارگران در مؤسسات و رشته های مختلف تولیدی و خدماتی است.

ما امضاء کنندگان این اطلاعیه با نثار بهترین درودها به پاس استقامت رانندگان کامیون و کامیونداران   از مطالبات برحق آنها حمایت و پشتیبانی میکنیم و از همه آزادیخواهان انتظار داریم به حمایت از حق اعتصاب و مطالبات آنها و سایر کارگران برخیزند و به هر طریق ممکن رژیم ایران را وادارکنند در اسرع وقت افراد بازداشتی را آزاد و مطالبات آنها را متحقق نماید.

 

کارگر زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد!

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

 

١- اتحاد فدائیان کمونیست ٢- حزب کمونیست ایران ٣- حزب کمونیست کارگری ـ حکمتیست

۴- سازمان راه کارگر ۵- سازمان فدائیان اقلیت ۶- هسته اقلیت