یک لمپن به نام حسن معارفی پور! -کوشا شایان

مقالات

حسن معارفی پور  تو لمپن  از عبدالکریم سروش و گارد او‌کمتر نیستی! کیست که ترا نشناسد!

اینقدر سقوط نموده ای که برای تسویه حساب ها و کدورت هایت با خشم و کین به رفیق فخری که توسط لات ها و اوباش پیرامون سروش و شکستن درب شیشه ای دچار آسیب میشود با رذالت ، اتهاات سخیف میزنی و آسیب دیدن وی را مظلوم نمایی تلقی
می کنی!

این رویه بغایت همسوی تو با خط وزارت اطلاعات رژیم جمهوری اسلامی و‌بر علیه کمونیستها و انسانهای ارزشمند در یکی دو سال اخیر و تا کنون ادامه داشته و امروز نوبت به رفیق گرامی فخری رسیده است!

پیش تر ها به رفیق مینا احدی اینگونه ترهات و اراجیف را پرتاب نمودی و اما درس خوبی گرفتی! اما گویا هنوز برایت عبرت نشده است! پس از آن و حدود یک ماه پیش نوبت به انسان شریف و رفیق ارزشمندی چون محمود صالحی و سپس بهنام ابراهیم زاده رسید! و امروز به رفیق فخری هذیان های ذهنی و سخیف و بیمارگونه میزنی! و در واقع برای مطرح نمودن هویت بی پرنسیپ خود ، به فعالین جنبش کارگری و کمونیستی اتهامات سخیف و در شأن و شخصیت خودت را می بندی!

این شیوه یک لمپن چاله میدونی است، که خوشبختانه همه به ماهیت شما تحت نقاب کمونیست و‌ این ادعای بی مصرف شما پی برده اند! در اتهام و توهین به رفقای ارزشمند و مورد احترام جنبش چپ و کمونیستی و کارگری چه کسی است که شما و این رویه های مخرب شما را نشناسد!