خواهان آزادی فوری محمود بهشتی شویم! – انجمن صتفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه

اخبار کارگری

 

محمود بهشتی عضو کانون صنفی معلمان بعد از اعمال فشارهای فراوان از سوی مقامات قضائی و زندان در آستانه اول مهر، زمان بازگشائی مدارس در منزل خودش بازداشت و روانه زندان اوین گردید.

بازداشت این فعال جنبش معلمان بعد از بازداشت های گسترده کارگران معترض و ربودن و بازگرداندن فعالین کارگری و معلمین در این مقطع از سال و بعد از فراخوان معلمان برای برگزاری روز معلم در ۱۳ مهر که بی تردید بر گستردگی دامنه مبارزات و اعتراضات کارگران و معلمان خواهد افزود، صورت گرفته است.

با تداوم اعتراضات گسترده کارگران و معلمان برای احقاق حقوق اولیه مانند پرداخت به موقع دستمزد و ممانعت از بیکارسازی و در برابر آن ناتوانی طرف های مقابل حتی در حفظ مشاغل موجود و پرداخت معوقات مزدی و همچنین تأمین همین فضاهای آموزشی و مدارس غیر استاندارد، طبیعی است که حمله به فعالین، تنها راه باقی مانده و قابل تصور برای مسببان وضع موجود باشد.

تا امروز نتیجه سرکوب ها، تعقیب و احضارها، بازداشت ها و بازگرداندن مجدد فعالین به زندان برای مسببان شرایط حاضر، تحمل فشارهای رو به گسترش داخلی و بین المللی و برای کارگران، معلمان و دیگر معترضان، انسجام و اتحاد و درک ضرورت بر استمرار قدرتمندانه مبارزات برای به عقب راندن تعرضات به حیات و معاش خود و دفاع از حق آزادی اعتصاب و اعتراض و آزادی فعالین به عنوان پیش شرط های تحقق خواسته هایشان بوده است.

محمود بهشتی و دیگر فعالین زندانی را باید با قدرت همبسته و متحدانه خود آزاد کنیم.

انجمن صتفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه ۲۳/۶/۱۳۹۶