جنگ شکست خوردگان علیه زنان ✍️ سیاوش دانشور

زنان

جنگ رژیم اسلامی با زنان سابقه ای به طول عمر منحوس این رژیم دارد. اولین تهاجم ضد انقلاب اسلامی فرمان حجاب خمینی علیه یک جامعه انقلابی بود که سودای آزادی در سر داشت. زنان نیز در تظاهرات شش روزه و بویژه ١٧ اسفند ١٣۵٧- ٨ مارس روز جهانی زن، بزرگ ترین تجمع تاریخی را علیه فرمان حجاب اسلامی برگزار و طرح حجاب را برای مدتی به تعلیق انداختند. تحمیل حجاب اسلامی و ایجاد یک نظم آپارتاید جنسی، یک رکن مهم طرح واپسگرای اسلامیزه کردن جامعه بود. جنگ حکومت با زنان و مقاومت و مبارزه زنان علیه حکومت زن ستیز اسلامی، فراز و فرودهای زیادی داشته است و در هر مقطع رژیم را بدرجه‌ای عقب نشانده است. هنوز نعره های زن مسلمان ضد امپریالیست و محجبه امثال رهنوردها در کنار تیغ زنی و پونز به پیشانی زنان زدن امثال گنجی‌ها در گوش ما زنگ میزند.
حجاب اسلامی در متن سرکوب خونین انقلاب ۵٧ تحمیل شد و همراه آن جنبش آزادی زن با شعار “برابری همه انسانها” و “حقوق زن نه شرقی است نه غربی، جهانی است” ابراز وجود کرد. این کشمکش در صور مختلف ادامه یافت و بعد از تغییر دادن آن کیسه زشت و سیاه و برقع مانند به مانتو و روسری و مانتوی باز و کوتاه و بعد لگینگ، رسیدیم به حجاب برگیران و برآمد انقلابی ١۴٠١ و حجاب سوزان. خیزشی که زنان شورشی و نسل جدید انقلابی تصویر جهان را از ایران تغییر دادند. حالا خامنه ای ورشکسته برگشته به نقطه سرخط! لات و لوت‌ها و اوباش اسلامی را در چند شهر و مراکز مشخص به جان زنان انداخته است. خامنه ای فکر میکند با سازماندهی اوباش ترسوئی که صورت شان را پوشاندند و مسلحانه در خیابان علیه زنان جفتک پرانی میکنند، میتواند این میله را بجای اول خود برگرداند! شکست خوردگان این جنگ چند دهه ای تجاهل میکنند که با ایجاد فضای جنگی و نفرت پراکنی قومی و مذهبی و نژادپرستانه، میتوانند کشتی به گِل نشسته و آبروباخته نظام اسلامی را برای چند صباحی از “خطر” سقوط نجات دهند.
یادمان باشد حمله به زنان با کشمکش اخیر جمهوری اسلامی و رژیم اسرائیل شروع نشده است. اما در وحشت از جامعه ای که هر لحظه میتواند منفجر شود، همینطور با هدف بازپس گیری دستاوردهای مبارزه انقلابی، حمله به زنان را در اولویت سیاست خود قرار داده اند. بدستور خامنه ای روز شنبه ٢۵ فروردین، با قرق نظامی و فرستادن آتش به اختیارهای ولگرد به خیابانها، برای کاهش بی حجابی، سوت دور جدیدی از تعرض به جامعه را زدند. این دستور و اظهارات سران حکومت و نیروهای سرکوب، دقیقا یک روز قبل از نمایش پهپاد و موشک هوا کردن هماهنگ شده بود. عملیات جمهوری اسلامی بامداد یکشنبه ٢۶ فروردین آغاز شد. جمهوری اسلامی در خارج مشغول سازش و بند و بست و نمایشهای هماهنگ شده و مضحک است و در داخل ماشین سرکوب را روغنکاری میکند. آیا موفق میشوند؟ آیا زنان و جامعه تن میدهند؟ جواب این سوالات را خامنه ای و سران حکومت بهتر از هر کسی میدانند؛ آنها آب در هاون می کوبند. تلاش میکنند ظاهر جمهوری اسلامی را با بیرق حجاب اسلامی و لوگوی آپارتاید اسلامی مزین کنند که بگویند هنوز “اسلام حکم میراند”!
ماجرای کشمکش با رژیم اسرائیل کمترین ربطی به تعرض وحشیانه حکومت به زنان ندارد. اینها هم سنخ نیستند و از دو جنس متفاوت‌اند. نتانیاهو و خامنه ای در یک رابطه عشق و نفرت بسر میبرند. آنها بمثابه دو دولت تروریستی و آپارتاید مذهبی در دست هم بازی می کنند و سیاست یکی شان به دیگری پلاتفرم میدهد. اشتراکات آنها به تفاوت‌هایشان می چربد. دو دولت آپارتاید یهودی و اسلامی اند. هر دو خواهان نفی مسئله فلسطین اند و هر زمان که مسئله فلسطین به سمتی رفته که افق یک راه حل نسبی را باز کند، یکی از طرفین با پروکاسیون آن را به هم زده است. از ترور اسحاق رابین و نفی قرارداد اسلو تا امروز این داستان ادامه دارد. اسلام سیاسی و ایده نابودی اسرائیل، خمیرمایه توجیه یک دولت فاشیستی در اسرائیل و موتور طرح نابودی و پاکسازی فلسطینی ها است. موشک پرانی مضحک و هماهنگ شده خامنه ای بهترین هدیه به نتانیاهو بود. کدام اقدام میتوانست دولت نژادپرست اسرائیل و نتانیاهو را از زیر فشار داخلی و بین المللی دربیاورد تا نفسی تازه کند، مسئله فلسطین را حاشیه ای کند، وضعیت تراژیک و نسل کشی در غزه را از اخبار دور کند، شکافها با دول غربی را موقتاً ببندد و نتانیاهو قیافه مظلوم و “ناجی” بخود بگیرد؟ خامنه ای و رژیم اسلامی نیز فضا را در داخل به بیراهه برد، از قبل برای سرکوب آماده شد، زنان را هدف اول قرار داد تا در ادامه هر مخالفت را با چماق “رابطه با اسرائیل و آمریکا” بکوبد.
اما این روشها هم نخ نما و پوسیده و فاقد مینیمم بنیه حتی برای اقناع “خودی”هایی است که نگران آینده نظام هستند. از منظر جامعه، این روشها و تبلیغات جاری ادامه چرندگوئی دایناسور- امام جمعه‌ها است و در زندگی واقعی هیچ معنائی ندارد. دهها میلیون نفوس آن جامعه در فقر و گرانی و نداری و فلاکت دست و پا میزنند. چیز قابل عرضی از اسلام در آن جامعه نمانده است. نسل جدید احکام اسلامی را به پشیزی نمیخرد. دنیا تغییر کرده و ایران یک کانون مهم تحول اجتماعی است. تمهیدات رژیم اسلامی در قیاس با تحول فرهنگی و سیاسی جامعه، تغییر عمیق در مناسبات زن و مرد و در خانواده سنتی، افق و توقع نسل جدید از حق و آزادی، نگرش کارگر و شهروند به خود و حقوق حقه خویش، به شوخی میمانند. هزار طرح و لایحه دیگر بیاورید، علیه زنان و “کفار” فتوا بدهید، اعلام “جهاد” علیه بی دینی و جنبش ضد اسلامی بکنید؛ شماها رفتنی هستید. اسلام و جمهوری اسلامی در ایران تمام شده است. قوانین اسلامی فی الحال و در اذهان در زباله دان تاریخ‌اند. آخوند از نظر مردم قشری ترین و فاسد ترین و جنایتکارترین و پلیدترین موجود روی زمین است. حتی نمیتوانید به اوباشی که فعلا سر سفره نظام نان میخورند دل خوش باشید. خاصیت مزدور جاخالی دادن است، این مزدوران پول و رانت میخواهند و حاضر نیستند جانشان را برای مشتی اختلاسگر و دزد و استثمارگر گردن کلفت سرمایه دار بدهند. شماها در موضع تعرض نیستید، بهتر است سوراخ موش پیدا کنید!
زنان و مردان آزاده!
راه انداختن دستجات ولگرد و سرکوبگر ضد زن و مزاحمت ایجاد کردن برای زنان با بهانه رعایت حجاب اسلامی را مطلقا نباید تحمل کرد. زنان تاکنون با مقاومت جسورانه، اوباش را دست خالی روانه کرده اند. این پرده آخر و اوج استصال حکومتی ورشکسته است که برای هر کس و ناکسی سر خم میکند اما تلاش میکند قدرتش را به رخ ما بکشد. ضعف رژیم اسلامی را باید دید. تمام مشکل حکومت بقای نظم جنایتکار اسلامی است. برای این کار در داخل سرکوب و در خارج سازش میکند و اساس سیاستش را بر زن آزاری و تشدید فقر طبقه کارگر قرار داده است. این سیاست را باید درهم بکوبیم.
همه جا به اوباش ضد زن تهاجم کنید! سرکوبگران را ادب کنید! از دستاوردهای خیزش انقلابی برای تداوم حمله به حکومت آپارتاید بهره جوئیم! حجاب را آتش بزنید! زن و مرد دستجمعی در تقابل با تهاجم اوباش ضد زن مسئولند!
شکست خوردگان را باید بطور قطع شکست داد و از اریکه قدرت بزیر کشید. جنگ واقعی در داخل است، جنگ جامعه برسر آزادی و برابری و رفاه، جنگ علیه نظم فاسد سرمایه داری و حکومت اسلامی حافظ آن. در آستانه اول مه روز جهانی کارگر، اردوی انقلابی ضروری است سیاست مستقل و انقلابی خود را علیه حکومت زن کش، حکومت کارگر کش، حکومت فقر و فلاکت، حکومت ترور و تحجر، حکومت آپارتاید اسلامی سرمایه متمرکز کنند.
١٨ آوریل ٢٠٢۴