ایران در آستانه یک تحول انقلابی و دوران ساز – اعلامیه حزب کمونیست کارگری – حکمتیست

زنان نشريات

طوفان سیاسی قدرتمندی در ایران راه افتاده است. تحولی بزرگ و بیسابقه و دوران ساز با پتانسیلِ یک انقلابِ عظیم اجتماعی. اینروزها در ایران تاریخی نوین ساخته میشود که با کل تاریخ یک قرن گذشته متمایز است. زنان در ایران یک آکتور مُهم و پیشتاز این تحولِ انقلابی و دوران سازند. اینروزها زنان با برگرفتن حجاب اسلامی، این سَمبلِ فرودستی زن، با آتش زدن حجاب با نمایش عزم و اتحاد، رقص آزادی میکنند و تاریخ میسازند. هدفِ خیزش عظیم و توده ای زنان و مردان آزادیخواه در گام اول سرنگونی رژیم ارتجاعی و تروریستی اسلامی است اما به این محدود نخواهد شد. جنبش عظیمی که راه افتاده است باید کل بساطِ تحقیر شعور، کل بنیادهای ارتجاع و استبداد، کل ارکانهای ستم و تبعیض و نابرابری را درهم بکوبد.

به آتش کشیدن توده ای حجاب اسلامی نظم آپارتاید اسلامی را هدف قرار داده است، دستگاه مذهب و آخوندهای طفیلی و سیستم ضد زن را نشانه گرفته است، به جنگ بنیادهای ستمکشی زن آمده است. این تحول در ایران مهمتر از رنسانس است، تاریخ یک قرن اخیر را شخم میزند، معادلات سیاسی منطقه را بهم میریزد و حکومتهای اسلامی را در صفِ سرنگونی قرار میدهد. این تحول تاثیراتی ماندگار در سطح جهانی دارد، جنبش آزادی زن در جهان را گامها جلو میبرد و الگوی آزادی زن در ایران را جهانی میکند.

پیروزی زنان در انقلابی که رنگ قوی زنانه دارد و بحق به «انقلاب زنانه ایران» مشهور خواهد شد و نام و چهره مهسا را برخود خواهد داشت، گام اول و اساسی اضمحلال جنبش اسلام سیاسی در منطقه خواهد بود. جنبشی که برای سرکوب سوسیالیسم و سکولاریسم توسط دولتهای غربی ساخته و پرداخته شد و کلِ لجنِ تاریخ را با تمام زن ستیزی و انسان ستیزی به روی صحنه آورد. این پیروزی اما باید مُحقق شود، امروز در میانه نبرد با مهمترین سنگر ارتجاع زمانه هستیم. ارتجاعی که قدرتش را از نظم استثمارگر سرمایه داری میگیرد و آنرا بازتولید میکند. این پیروزی راه را برای تداوم حرکتِ انقلابی و برچیدن هرنوع ستم و تبعیض هموار و کل نیرو و پتانسیل آزادی و برابری را آزاد میکند. این پیروزی حق مردم ایران است و این مبارزه مورد توجه میلیاردها انسان آزاده در جهان قرار خواهد گرفت.

شرط پیشروی و پیروزی اینست که اولاً، مبارزه توده ای کنونی وسیعاً و میلیونی گسترش یابد تا امکان سرکوب را به حداقل برساند. ثانیاً، گسترش مبارزه توده ای رژیم و نیروی سرکوب را ازهم می پاشاند و سنگرهای فتح شده تاکنونی را تثبیت میکند. ثالثاً، بخشهای مختلف جامعه از ادارات و بخشهای خدماتی و فرهنگی و هنری و ورزشی را بمیدان میکشد. رابعاً، امکان ضربه آخر را به طبقه کارگر میدهد تا در بخشهای مُهم و نفسگیر با اعتصاب کمر رژیم را بشکند. همین امروز فرزندان کارگران و مردم حاشیه نشین و ستمدیده، دانشجویان و جوانان عاصی از وضع موجود، توده های فقر زده و به فلاکت کشیده شده، بوسعت در اعتراضات و مبارزه انقلابی حضور دارند. اما حضور سیاسی و اعتصابی طبقه کارگر نه فقط پیروزی را تضمین میکند بلکه کل تحول سیاسی و انقلابی را وارد فازی نوین و یک انقلاب عظیم اجتماعی میکند.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست و کل رادیکالیسم اجتماعی همراه و بخشی از این نبرد دوران ساز برای بزیر کشیدن تمامیت حکومت فقر و استبداد اسلامی است. فراخوان ما اینست که سنگرهای نبرد و ارگانهای انقلابی را مانند شوراها در کارخانجات، در مراکز کار و مدارس و دانشگاه ها و محلات، برپا کنید. آمادگی و هشیاری سیاسی و تاکتیکی را برای اضمحلال و درهم شکستن ماشین سرکوب بالا ببریم و مرتباً تقویت کنیم. از حق دفاع مشروع و حمله به نیروی سرکوب و حاکمیتی که یک سر سوزن از نظر ما مشروعیت ندارد بهره جوئیم. هر خلاء قدرت را با قدرتِ توده ای و کارگری و انقلابی پُر کنیم. متحزب و متشکل شویم و نقشه مند در جدال برسر قدرتِ سیاسی شرکت کنیم. این جنگی برسر آینده ما و فرزندان ماست. این نبردی برسر نفی استبداد و اختناق و فقر و تبعیض است. این انقلابی برای تحقق آزادی و برابری و رفاه است.

حزب کمونیست کارگری – حکمتیست کارگران مراکز کلیدی صنعتی، معلمان و فرهنگیان، ادارات و بخشهای غیر اورژانس خدماتی و درمانی را به اعتصاب اخطاری و حمایت از مبارزه جاری فرامیخواند. شیشه عُمر کثیفِ حکومتِ اسلامی دست ماست، آنرا بر زمین بکوبیم و با اراده و عمل انقلابی خود تاریخ را بسازیم.

زنده باد مبارزه پر شور و انقلابی زنان و مردان!
مرگ بر جمهوری اسلامی!
آزادی، برابری، حکومت کارگری!

حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست

۳۰ شهریور ۱۴۰۱- ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۲